Osnovni podaci

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Info telefoni: 0800 472 472, 072 472 472, +385 1 4890 365
Telefax: 01 4810 773
E-mail:hpb@hpb.hr
MB: 3777928
OIB: 87939104217
SWIFT: HPBZHR2X


IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9

Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698
Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 600,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Vlasnička struktura

 

Dioničar Stanje Udjel u temeljnom kapitalu (%)
Republika Hrvatska 859.035 42,4293
HP-Hrvatska pošta d.d. 241.610 11,9336
Državna agencija za osiguranje štednih uloga
i sanaciju banaka
181.818 8,9803
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 177.311 8,7577
Hrvatska poštanska banka d.d. - vlastite trezorske dionice 795 0,0393
Manjinski dioničari (285) 564.056 27,8597
Ukupno dioničara (290) 2.024.625 100%