eBankarstvo

Uprava i Nadzorni odbor

Marko Badurina
Marko Badurina
Predsjednik Uprave

- predsjednik Uprave Banke od 2019. godine
- novi mandat od 2023. godine
 
Marko Badurina je u mandatu 2019. - 2023. kao predsjednik vodio Upravu HPB-a koja u tom razdoblju postiže rekordne financijske rezultate, poslovne uspjehe i priznanja za korporativno upravljanje, premašuje sve ciljeve u periodu velikih izazova poput pandemije COVID-19 i potresa te uspješno provodi projekt preuzimanja i pripajanja Nove hrvatske banke. U novom mandatu nastavlja biti nadležan za poslovanje s velikim poduzećima i javnim sektorom, poslovanje na financijskim tržištima, unutarnju reviziju, praćenje usklađenosti, poslove ureda uprave, kao i funkcije za održivost poslovanja, strateški razvoj i digitalizaciju poslovanja, upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove. Također, zadužen je i nadležan za zastupanje Banke u odnosima s dioničarima, Nadzornim odborom, organima vlasti i javnošću, strateško upravljanje Bankom i vođenje sjednica Uprave Banke.

Obrazovanje

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2005. na studiju poslovne ekonomije, a 2012. na istom fakultetu završio poslijediplomski studij Financije i bankarstvo, Bankarstvo.
Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu.


Karijera


Ima više od 11 godina iskustva u bankarskom sektoru na razinama neposredno ispod te na razini uprave i nadzornog odbora. Poslovnu karijeru je započeo  u Volksbanci u Sektoru riznice, a posljednje dvije godine prije dolaska u HPB bio je savjetnik Uprave Sberbanke za financijska tržišta i investicijsko bankarstvo te za unaprjeđenje poslovanja banke s institucionalnim i velikim korporativnim klijentima.
Anto Mihaljević
Član Uprave

- član Uprave Banke od 2019. godine
- novi mandat od 2023. godine

Anto Mihaljević nastavlja mandat na poziciji člana Uprave HPB-a s fokusom na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim poduzećima, podršku te direktne kanale prodaje, gdje je Banka ostvarila značajan rast broja kartičnih proizvoda i tržišnog udjela, posebno u dijelu APN kredita. U novom mandatu bit će nadležan za poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim poduzećima, direktne kanale, upravljanje kvalitetom usluge, razvoj uslužnog modela i prodajnog osoblja i marketing.
 
Anto Mihaljević

Obrazovanje

Diplomirao je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.


Karijera


Prije dolaska u Banku ostvario je  22 godine širokog iskustva u financijskoj industriji, najviše u Unicredit grupi - u Zagrebačkoj banci na različitim rukovoditeljskim pozicijama te Unicredit Leasingu i Allianzu Zagreb.
Ivan Soldo
Ivan Soldo
Član Uprave

- član Uprave Banke od 2019. godine
- novi mandat od 2023.

Ivan Soldo nastavlja mandat člana Uprave HPB-a s fokusom na financije i upravljanje rizicima u Banci, gdje je u protekle četiri godine ostvaren značajan napredak, rezultirajući najboljim pokazateljima kvalitete aktive Banke od njenog osnutka, što je validirano i kroz sveobuhvatnu procjenu  ECB-a 2020. godine. U novom mandatu bit će nadležan za upravljanje kreditnim rizikom fizičkih osoba i poslovnih subjekata, strateške rizike i kontrolu rizika, kao i upravljanje naplatom.

Obrazovanje

Magistar ekonomije, diplomirao 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.


Karijera


Radno iskustvo stječe od 2005. u KPMG Croatia, od 2011. radi u Raiffeisen Bank International u Beču te u HPB dolazi 2019. godine s pozicije izvršnog direktora za upravljanje rizicima financijskih institucija i država.
Tadija Vrdoljak
Član Uprave

- član Uprave Banke od 2023. godine
 
Njegovo područje nadležnosti obuhvaća upravljanje financijama, aktivom i pasivom, nabavu i upravljanje imovinom te korporativnu sigurnost Banke.
Tadija Vrdoljak

Obrazovanje

Diplomirao 1996. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 2001. završio poslijediplomski znanstveni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te doktorirao 2010. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.  
 

Karijera


Tadija Vrdoljak je kao član Uprave Slavonske banke i Hypo Alpe-Adria-Bank obnašao visoke management funkcije u kreditnim institucijama, a zatim  na rukovoditeljskim  pozicijama u djelatnosti maloprodaje i agro poslovanja. Od 2018. ponovo je u bankarskom sektoru kao član Uprave Croatia banke, a od travnja 2022. predsjednik Uprave Nove hrvatske banke, koju je vodio do njezina uspješnog pripajanja HPB-u u srpnju 2023.
Josip Majher
Josip Majher
Član Uprave
 
 - član Uprave Banke od 2023. godine
 
Područje nadležnosti obuhvaća podršku poslovanju, informatiku, upravljanje organizacijom i projektima te razvoj proizvoda i procesa isporuke.

Obrazovanje

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 2008. a 2012. završio poslijediplomski studij Financijske institucije i tržišta na istom fakultetu. 2023. godine završio je EMBA Global Americas & Europe zajednički program na Columbia Business School u New Yorku i London Business School te je nositelj MBA diploma obje poslovne škole.
 

Karijera


Josip Majher je najveći dio karijere proveo u Croatia osiguranju gdje počinje raditi 2009. godine, od 2012. je direktor Službe za upravljanje korporativnim klijentima, a od 2016. do 2020. direktor Sektora za osiguranje korporativnih klijenata i malog i srednjeg poduzetništva. Djelokrug rada u najvećoj osiguravateljskoj kompaniji u Hrvatskoj uključivao je razvoj i implementaciju prodajne strategije, razvoj novog tržišta te dizajn i provedbu sistemskih prodajnih procesa. Prije dolaska u HPB 2023. bio je posebni savjetnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zadužen za unapređenje legislative vezane uz poslovanje mirovinskih fondova i unapređenje poslovnih procesa te vođenje projekata. Tijekom obnašanja ove funkcije bio je koordinator pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) na razini Ministarstva te delegat Republike Hrvatske pri više odbora organizacije.

Nadzorni odbor

Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora

Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice

Marijana Vuraić Kudeljan, članica

Marijana Miličević

– predsjednica Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje

Diplomirala je 1997. na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu na kojem je 2000. godine stekla zvanje magistre ekonomije.

Karijera

Od 1997. radila je u OMV-Indoil d.o.o. gdje je od 2003. do 2005. obnašala funkciju članice Uprave za prodaju i marketing. Zatim se zapošljava u Tisku d.d. kao direktorica marketinga, a 2009. prelazi u HP-Hrvatsku poštu d.d., prvo na funkciju izvršne direktorice Divizije mreže, zatim izvršne direktorice Divizije ekspres te od lipnja 2016. izvršne direktorice korporativnog marketinga i razvoja.

Ovlaštena je sudska vještakinja za marketing.

Od studenog 2011. do siječnja 2017. bila je članica Nadzornog odbora društva HP Produkcija d.o.o., od čega na funkciji zamjenice predsjednika od veljače 2012. do siječnja 2017.

Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

– zamjenik predsjednice Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje
Diplomirao je 1998., završio poslijediplomski znanstveni magisterij 2003. i doktorirao 2007. na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - doktor znanosti - znanstveno polje ekonomija, grana organizacija i menadžment.

Karijera
Od 1998. do danas zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je kroz znanstveno-nastavna zvanja od docenta i izvanrednog profesora od 2019. u zvanju redovitog profesora na Katedri za organizaciju i menadžment.

Područje rada i interesa vezano je uz ustrojavanje i održavanje predavanja na svim razinama studija iz područja znanstvenog i stručnog interesa u znanstvenoj grani: menadžment, projektni menadžment, menadžment promjena, vodstvo, poslovna etika, društvena odgovornost poduzeća, dionički menadžment i nefinancijsko izvještavanje, gdje je i mentor na završnim, diplomskim i specijalističkim poslijediplomskim i doktorskim radovima.

Sudjeluje na stručnim i znanstvenim projektima i skupovima, redovito objavljuje rezultate znanstvenog i stručnog rada u relevantnim publikacijama te aplicira stečena znanja u gospodarstvu kroz savjetodavnu ulogu i mnogobrojne projekte. 

Član Stručnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, član savjetodavnog odbora u društvu Pivovara Medvedgrad d.o.o., Zagreb te neovisni ekspert za ocjenjivanje projekata iz društvenog područja polje ekonomija pri Javnoj agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Ljubljana, Slovenija i neovisni ekspert za provjeru kvalitete visokoškolskih i stručnih obrazovnih programa i institucija pri Nacionalnoj agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Ljubljana Slovenija.

Marijana Vuraić Kudeljan

– članica Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje

Diplomirala je 1996. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala 2004. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Karijera

Od 1997. do 2002. radila je u Poreznoj upravi, Područni ured Zagreb, Ispostava Zelina, od 2002. u Središnjem uredu Porezne uprave kao upravna savjetnica u Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju, a zatim kao upravna savjetnica za porez na dohodak, imovinske i lokalne poreze. Od 2005. načelnik je Odjela za opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine. Od 2009. do 2015. bila je pomoćnica ravnatelja u Službi za osobni identifikacijski broj, zatim u Sektoru za porezni sustav te u Sektoru za normativnu djelatnost i samooporezivanje. Od siječnja 2015. zamjenica je ravnatelja u Središnjem uredu, Uredu ravnatelja.

Bila je voditeljica različitih projekata digitalizacije na području oporezivanja. Članica je radne skupine za provedbu porezne reforme. Aktivno je sudjelovala u radu Radne skupine za oporezivanje na visokoj razini pri vijeću EU tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

Članica je Nadzornog odbora Hrvatske komore poreznih savjetnika.

HPB d.d. - Kalendar financijskih događaja – 2024. godina

 

28. veljače 2024.

 

  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB d.d. za četvrti kvartal 2023. godine
  • Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za četvrti kvartal 2023. godine

 

28. ožujka 2024.

 

  • HPB Godišnje izvješće za 2023. godinu, revidirano 
29. travnja 2024.

 

  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB d.d. za prvi kvartal 2024. godine
  • Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za prvi kvartal 2024. godine 

 

29. srpnja 2024.  

 

  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB d.d. za drugi kvartal 2024. godine
  • Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za drugi kvartal 2024. godine

 

28. listopada 2024.  

 

  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB d.d. za treći kvartal 2024. godine
  • Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za treći kvartal 2024. godine
Odbori Nadzornog odbora
Odbori Nadzornog odbora
Revizijski odbor
Odbor za primitke
Odbor za rizike
Odbor za imenovanja
Odbor za ESG