eBankarstvo

Uprava i Nadzorni odbor

Marko Badurina
Marko Badurina
Predsjednik Uprave

– predsjednik Uprave Banke od 2019. godine
– zadužen je i nadležan za zastupanje Banke u odnosima s dioničarima, Nadzornim odborom, organima vlasti i javnošću, strateško upravljanje Bankom i vođenje sjednica Uprave Banke
– nadzire i upravlja organizacijskim jedinicama: Sektor poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom, Sektor financijskih tržišta, Ured unutarnje revizije, Ured za upravljanje ljudskim potencijalima, Sektor za usklađenost, Ured Uprave, Ured za pravne poslove, Ured za strateški razvoj i Ured za održivo poslovanje.

Obrazovanje

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2005. na studiju poslovne ekonomije, a 2012. na istom fakultetu završio poslijediplomski studij Financije i bankarstvo, Bankarstvo.

Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Karijera

Karijeru započinje 2007. u Volksbanci u Sektoru riznice kao Junior Fixed Income Dealer, a iste godine postaje Securities Trader.

Krajem 2012. preuzima funkciju zamjenika direktora Sektora financijskih tržišta u istoj banci koja početkom 2013. postaje Sberbank.

Od rujna 2017. do prelaska u Hrvatsku poštansku banku bio je savjetnik Uprave Sberbanke zadužen za razvoj i provedbu strategije u segmentima poslovanja na financijskim tržištima, investicijskom bankarstvu i poslovanju s financijskim institucijama te za unaprjeđenje poslovanja svih segmenata banke s institucionalnim i velikim korporativnim klijentima.
Anto Mihaljević
Član Uprave

– član Uprave Banke od 2019. godine
– zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Sektor poslovanja sa stanovništvom, Sektor poslovanja s malim i srednjim poduzećima, Sektor direktnih kanala, Sektor podrške poslovanju, Sektor informatike, Ured za organizaciju i upravljanje projektima, Ured za korporativnu sigurnost, Ured za marketing, Ured za nabavu i upravljanje imovinom, Ured za upravljanje kvalitetom usluge,  Ured za razvoj uslužnog modela i prodajnog osoblja i Sektor za upravljanje proizvodima i procesima isporuke.
Anto Mihaljević

Obrazovanje

Diplomirao je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Karijera

Prvo radno iskustvo stekao je kao revizor pripravnik u Fer Count 1999. godine, a karijeru 2001. nastavlja u bankarstvu i financijskoj industriji u kojoj ostaje do danas.

Gotovo cijelo poslovno iskustvo stekao je u tvrtkama unutar Unicredit grupe. Započinje u Zagrebačkoj banci kao voditelj prodajnog kontrolinga, a 2003. i 2004. voditelj je prodaje leasinga za Zagrebačku banku u Unicredit Leasingu.

Od 2005. do 2016. radi u segmentu poslovanja sa stanovništvom u Zagrebačkoj banci; prvo kao direktor obiteljskog bankarstva u Regiji sjeverozapadna Hrvatska, zatim kao direktor osobnog bankarstva u Regiji Zagreb te Istok i Kvarner, nakon čega postaje direktor za Grad Zagreb te naposljetku direktor upravljanja prodajom za stanovništvo.

Početkom 2017. zapošljava se u Allianzu Zagreb na mjesto direktora Sektora podrške prodaji gdje radi gotovo dvije godine.

Prije dolaska u Hrvatsku poštansku banku bio je zaposlen u Kentbanci u kojoj je obnašao funkciju direktora Sektora za poslovanje sa stanovništvom.
Ivan Soldo
Ivan Soldo
Član Uprave

– član Uprave Banke od 2019. godine
– zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Sektor upravljanja kreditnim rizicima, Sektor strateških rizika i kontrole rizika, Sektor upravljanja naplatom, Sektor upravljanja financijama i Ured za upravljanje aktivom i pasivom.

Obrazovanje

Magistar ekonomije, diplomirao 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Karijera

Nakon studija 2005. zapošljava se u KPMG Croatia kao mlađi suradnik, a krajem iste godine prelazi u FIMA Fas, kasnije WEIP Savjetovanje, gdje započinje kao mlađi analitičar i napreduje do mjesta pomoćnika direktora.

Od 2010. do 2011. radi kao analitičar u tvrtki Ipreo Ltd (danas IHS Markit) u Beču.

U srpnju 2011. pridružio se Raiffeisen Bank Internationalu u Beču kao analitičar banaka i financijskih institucija, u travnju 2013. postao upravitelj rizika financijskih institucija i država, a u rujnu iste godine direktor, odnosno stariji upravitelj rizika. U ožujku 2015. imenovan je starijim direktorom, a u kolovozu 2018. izvršnim direktorom, odnosno voditeljem Odjela upravljanja rizicima financijskih institucija i država. U Raiffeisen Bank International radi do prelaska u Hrvatsku poštansku banku.

Nadzorni odbor

Marijana Miličević, predsjednik Nadzornog odbora

Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika

Marijana Vuraić Kudeljan, član

Marijana Miličević

– predsjednica Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje

Diplomirala je 1997. na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu na kojem je 2000. godine stekla zvanje magistra ekonomije.

Karijera

Od 1997. radila je u OMV-Indoil d.o.o. gdje je od 2003. do 2005. obnašala funkciju člana Uprave za prodaju i marketing. Zatim se zapošljava u Tisku d.d. kao direktor marketinga, a 2009. prelazi u HP-Hrvatsku poštu d.d., prvo na funkciju izvršnog direktora Divizije mreže, zatim izvršnog direktora Divizije ekspres te od lipnja 2016. izvršnog direktora korporativnog marketinga i razvoja.

Ovlašteni je sudski vještak za marketing.

Od studenog 2011. do siječnja 2017. bila je članica Nadzornog odbora društva HP Produkcija d.o.o., od čega na funkciji zamjenice predsjednika od veljače 2012. do siječnja 2017.

Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

– zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje
Diplomirao je 1998., završio poslijediplomski znanstveni magisterij 2003. i doktorirao 2007. na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - doktor znanosti - znanstveno polje ekonomija, grana organizacija i menadžment.

Karijera
Od 1998. do danas zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je kroz znanstveno-nastavna zvanja od docenta i izvanrednog profesora od 2019. u zvanju redovitog profesora na Katedri za organizaciju i menadžment.

Područje rada i interesa vezano je uz ustrojavanje i održavanje predavanja na svim razinama studija iz područja znanstvenog i stručnog interesa u znanstvenoj grani: menadžment, projektni menadžment, menadžment promjena, vodstvo, poslovna etika, društvena odgovornost poduzeća, dionički menadžment i nefinancijsko izvještavanje, gdje je i mentor na završnim, diplomskim i specijalističkim poslijediplomskim i doktorskim radovima.

Sudjeluje na stručnim i znanstvenim projektima i skupovima, redovito objavljuje rezultate znanstvenog i stručnog rada u relevantnim publikacijama te aplicira stečena znanja u gospodarstvu kroz savjetodavnu ulogu i mnogobrojne projekte. 

Član Stručnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, član savjetodavnog odbora u društvu Pivovara Medvedgrad d.o.o., Zagreb te neovisni ekspert za ocjenjivanje projekata iz društvenog područja polje ekonomija pri Javnoj agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Ljubljana, Slovenija i neovisni ekspert za provjeru kvalitete visokoškolskih i stručnih obrazovnih programa i institucija pri Nacionalnoj agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Ljubljana Slovenija.

Marijana Vuraić Kudeljan

– član Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje

Diplomirala je 1996. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala 2004. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Karijera

Od 1997. do 2002. radila je u Poreznoj upravi, Područni ured Zagreb, Ispostava Zelina, od 2002. u Središnjem uredu Porezne uprave kao upravni savjetnik u Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju, a zatim kao upravni savjetnik za porez na dohodak, imovinske i lokalne poreze. Od 2005. načelnik je Odjela za opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine. Od 2009. do 2015. bila je pomoćnica ravnatelja u Službi za osobni identifikacijski broj, zatim u Sektoru za porezni sustav te u Sektoru za normativnu djelatnost i samooporezivanje. Od siječnja 2015. zamjenik je ravnatelja u Središnjem uredu, Uredu ravnatelja.

Bila je voditelj različitih projekata digitalizacije na području oporezivanja. Član je radne skupine za provedbu porezne reforme. Aktivno je sudjelovala u radu Radne skupine za oporezivanje na visokoj razini pri vijeću EU tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

Članica je Nadzornog odbora Hrvatske komore poreznih savjetnika.

HPB d.d. - Kalendar financijskih događaja – 2022. godina

 

28. veljače 2022.

 

  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB d.d. za četvrti kvartal 2021. godine
  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za četvrti kvartal 2021. godine

 

30. ožujka 2022.

 

  • HPB Godišnje izvješće za 2021. godinu, revidirano

 

29. travnja 2022.

 

  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB d.d. za prvi kvartal 2022. godine
  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za prvi kvartal 2022. godine

 

29. srpnja 2022.

 

  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB d.d. za drugi kvartal 2022. godine
  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za drugi kvartal 2022. godine

 

31. listopada 2022.  

 

  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB d.d. za treći kvartal 2022. godine
  • Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj HPB Grupe za treći kvartal 2022. godine
Odbori Nadzornog odbora
Odbori Nadzornog odbora
Revizijski odbor
Odbor za primitke
Odbor za rizike
Odbor za imenovanja
Odbor za ESG