eBankarstvo

Odbori Nadzornog odbora

Revizijski odbor

Željko Lovrinčević, predsjednik
Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika
Ivana Radeljak Novaković, članica


Nadležnosti Revizijskog odbora:
 • izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije te objašnjava na koji je način ista pridonijela integritetu financijskog izvještavanja i objašnjava ulogu Odbora u tom procesu
 • prati proces financijskog izvještavanja i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegova integriteta
 • prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima u svezi s financijskim izvještavanjem te unutarnju reviziju kako bi nadzirao da se procesi financijskog izvještavanja u Društvu odvijaju u skladu sa svim primjenjivim standardima
 • prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
 • ispituje i prati neovisnost revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno prikladnost pružanja nerevizorskih usluga koje podliježu njegovu prethodnom odobrenju
 • odgovoran je za postupak izbora revizorskog društva te predlaže imenovanje revizorskog društva.
 • daje prethodnu suglasnost na godišnji plan rada unutarnje revizije te suglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju direktora Ureda unutarnje revizije i na interni akt o radu unutarnje revizije
 • raspravlja o izvješćima unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje
 • druga prava i obveze, propisana zakonima koji reguliraju pojedine djelatnosti i internim aktima Banke.

Odbor za primitke

Marijana Miličević, predsjednica
Marijana Vuraić Kudeljan, članica
Mislav Ante Omazić, član

Nadležnosti Odbora za primitke:
 • pružanje podrške Nadzornom odboru pri donošenju i redovitom preispitivanju temeljnih načela Politike primitaka,
 • pružanje podrške i savjetovanje Uprave Banke pri izradi Politike primitaka,
 • priprema prijedloga odluka vezanih uz primitke radnika za koje je nadležan Nadzorni odbor/Glavna skupština uključujući odluke koje imaju utjecaj na izloženost Banke rizicima te na upravljanje rizicima,
 • predlaganje Nadzornom odboru konzultanata za usluge iz područja Politike primitaka i provođenja Politike,
 • pružanje podrške Nadzornom odboru Banke pri preispitivanju i provjeri provođenja Politike primitaka i ocjeni usklađenosti provođenja Politike primitaka s drugim aktima Banke vezanim uz primitke, kao i s drugim relevantnim propisima, standardima, načelima i kodeksima (najmanje jednom godišnje),
 • formalno provođenje, jednom godišnje, različitih scenarija kojima se testira utjecaj budućih vanjskih i unutarnjih događaja na politiku primitaka i provođenje te politike, kao i provođenje retroaktivnog testiranja,
 • pružanje podrške i savjetovanje Uprave i Nadzornog odbora pri izradi godišnjeg izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora, te razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na isto, prije formalnog utvrđivanja i podnošenja Glavnoj skupštini na odobrenje,
 • obavljanje drugih poslova određenih propisima.

Odbor za rizike

Marijana Vuraić Kudeljan, predsjednica
Marijana Miličević, članica
Mislav Ante Omazić, član

Nadležnosti Odbora za rizike:
 • savjetovanje Nadzornog odbora o cjelokupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti preuzimanja rizika i strategiji te pomagati u nadziranju provedbe te strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost Uprave i Nadzornog odbora kreditne institucije u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju kreditne institucije,
 • preispitivanje jesu li se pri određivanju cijena potraživanja i obveza prema klijentima uzeli u obzir model poslovanja kreditne institucije i strategija rizika te ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predložiti upravi kreditne institucije plan za otklanjanje nedostataka,
 • neovisno o poslovima Odbora za primitke, s ciljem uspostave i provođenja odgovarajućih politika primitaka, preispitivanje jesu li pri određivanju poticaja predviđenih sustavom primitaka uzeti u obzir rizik, kapital, likvidnost te vjerojatnost i očekivano razdoblje ostvarivanja dobiti, i
 • obavljanje drugih poslova određenih propisima.

Odbor za imenovanja

Marijana Miličević, predsjednica
Marijana Vuraić Kudeljan, članica
Mislav Ante Omazić, član

Nadležnosti Odbora za imenovanja:
 • predlaganje članova Uprave i članova Nadzornog odbora,
 • pripremanje opisa nadležnosti i potrebnih uvjeta za obnašanje nadležnosti pojedinog člana Uprave ili Nadzornog odbora, te očekivane posvećenosti ispunjavanju te nadležnosti,
 • redovito, a najmanje jednom godišnje, procjena strukture, veličine, sastava i djelovanje Uprave i Nadzornog odbora i ako je potrebno, prijedlog promjena,
 • redovito, a najmanje jednom godišnje, procjena znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora, te Uprave i Nadzornog odbora kao cjeline, te izvještavanje tih tijela o procjeni,
 • redovito preispitivanje politike za odabir članova Uprave i Nadzornog odbora i imenovanje višeg rukovodstva i davanje preporuka Upravi i Nadzornom odboru i ako se smatra potrebnim, prijedlog njihove izmjene,
 • određivanje ciljane zastupljenosti slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru, te prijedlog strategije povećanja broja slabije zastupljenog spola,
 • kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, osiguravanje nepostojanja dominacije pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Uprave i Nadzornog odbora u svrhu zaštite interesa kreditne institucije u cjelini,
 • obavljanje drugih poslova određenih propisima.

Odbor za ESG

Odbor za ESG
Mislav Ante Omazić, predsjednik
Marijana Miličević, članica
Marijana Vuraić Kudeljan, članica
 
 
Nadležnosti Odbora za ESG su:
 • nadzor provedbe implementacije i eventualnih izmjena metodologija u dijelu upravljanja okolišnim, društvenim i upravljačkim čimbenicima;
 • nadzor provedbe politike upravljanja okolišnim, društvenim i upravljačkim čimbenicima;
 • redovito preispitivanje temeljnih načela politike upravljanja okolišnim, društvenim upravljačkima čimbenicima ;
 • nadzor odgovarajuće provedbe politika i praksi vezanih uz implementaciju ESG rizika u poslovne procese u skladu s cjelokupnim okvirom korporativnog upravljanja;
 • nadzor nad postavljanjem i ostvarenjem nefinancijskih strateških ciljeva održivosti;
 • nadzor nad praćenjem utjecaja okolišnih i klimatoloških rizika na profil rizičnosti banke;
 • redovito preispitivanje temeljnih načela održivosti koja se odnose na segment društvenih čimbenika kroz odnos sa zaposlenicima, investitorima i zajednicom;
 • nadzor nad provedbom i procesima vezanim uz upravljačke čimbenike, osobito onih vezanih uz antikorupcijske politike, sprječavanje sukoba interesa, politike raznolikosti u upravljačkima tijelima te spolne i rodne ravnopravnosti.