eBankarstvo

Politika upravljanja sukobom interesa

OPĆE ILI TEMELJNE ODREDBE
 • Cilj akta
 • Ovom Politikom upravljanja sukobom interesa (u daljnjem tekstu: Politika) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo (u daljem tekstu: Banka) uspostavila je transparentan sustav i utvrdila temeljna načela kojima je cilj utvrđivanje, procjena, smanjenje ili sprječavanje stvarnog i/ili potencijalnog sukoba interesa koji može nastati kao rezultat odnosa između klijenata i Banke odnosno iz situacija koje obilježavaju financijske interese i osobne odnose zaposlenika sa subjektima poslovanja Banke ili njihove međusobne odnose kao i osobne ili profesionalne odnose zaposlenika s vlasnicima kvalificiranih udjela u Banci.

  Odredbe ove Politike usklađene su sa Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, Zakonom o tržištu kapitala, EBA-inim smjernicama o internom upravljanju i Etičkim kodeksom
  Banke kako bi Banka bila u stanju utvrditi situacije potencijalnog i/ili stvarnog sukoba interesa te njima upravljati na primjeren način.

  Načela koja donosi ova Politika potrebno je integrirati u operativne procese i interne akte Banke kako bi se u organizacijskom i operativnom smislu uspostavili mehanizmi, mjere i postupci za prepoznavanje, procjenu, smanjenje odnosno sprječavanje stvarnih ili potencijalnih sukoba interesa. Svaka organizacijska jedinica Banke ima odgovornost u cilju uspješnog upravljanja sukobom interesa uskladiti svoje interne akte i procese s ovom Politikom.

  Svrha ove Politike je stvoriti preduvjete i omogućiti zaposlenicima Banke/HPB Grupe da prepoznaju potencijalni i stvarni sukob interesa, kako bi se isti mogao spriječiti odnosno ukoliko se sukob interesa ne može ni na koji način izbjeći, osigurati da se njime adekvatno upravlja kako bi se izbjegao nepovoljan učinak na prava i interese klijenata Banke/članice HPB Grupe, odnosno interese Banke/članice HPB Grupe.

  Banka je posebnim internim aktom - Pravilnikom o sprječavanju sukoba interesa u vezi pružanja investicijskih usluga, utvrdila konkretne slučajeve nastupanja sukoba interesa, okolnosti nastanka potencijalnog sukoba u postupku pružanja investicijskih usluga te mehanizme, postupke i mjere za sprječavanje nastanka sukoba interesa, odnosno upravljanja potencijalnim sukobom interesa.
 • Područje primjene akta
 • Ova Politika primjenjuje se na:
  • sve zaposlenike Banke/članice HPB Grupe, uključujući ugovorne suradnike koji pružaju profesionalne i/ili savjetodavne usluge Banci i/ili članici HPB Grupe te zaposlenike ugovornog suradnika (pružatelja usluga) koji temeljem ugovora o eksternalizaciji pružaju usluge Banci/članici HPB Grupe ili je na drugi način povezan s Bankom i/ili članicama HPB Grupe,
  • zaposlenike Banke koji pružaju investicijske usluge odnosno obavljaju investicijske aktivnosti, a upravljanje sukobom interesa uređeno je navedenim Pravilnikom o sprječavanju sukoba interesa u vezi pružanja investicijskih usluga,
  • članove Uprave Banke i članica HPB Grupe,
  • članove Nadzornog odbora Banke i članica HPB Grupe.
 • Definicije
 • Sukob interesa podrazumijeva situaciju u kojoj je privatni interes zaposlenika i/ili s njim povezanih osoba u suprotnosti s interesom klijenta odnosno Banke i/ili članice HPB Grupe te postupanje protivno zakonskoj zabrani natjecanja.
  Stvarni sukob interesa predstavlja situaciju u kojoj nedvojbeno privatni interes zaposlenika i/ili s njim povezanih osoba može utjecati na nepristranost u obavljanju poslova na radnom mjestu u Banci i/ili članici HPB Grupi.
  Potencijalni sukob interesa predstavlja visoku vjerojatnost nastupa sukoba interesa pod određenim okolnostima odnosno smatra se stanjem koje postoji u okolnostima u kojima bi određeni interes ili neka obveza, bilo da je riječ o interesu ili obvezi osobne prirode ili o interesu ili obvezi koji uključuju treću stranu ili neki drugi subjekt unutar Banke i/ili članice HPB Grupe mogli u budućnosti doći u sukob s osobnim obvezama ili obvezama Banke i/ili članice HPB Grupe.
  Povezane osobe su osobe koje su osobno, interesno ili profesionalno povezane sa zaposlenikom Banke i/ili članice HPB Grupe.
  Privatni interes predstavlja financijsku ili nefinancijsku korist zaposlenika i s njim povezanih osoba.
  Osobna povezanost u smislu ove Politike podrazumijeva povezanost s:
  I. članovima uže obitelji zaposlenika Banke ili HPB Grupe, a članovi njegove uže obitelji su:
  1. bračni drug ili osoba koja prema posebnom zakonu ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici ili osoba s kojom je sklopila životno partnerstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istog spola,
  2. roditelj, sin, posvojeni sin, kći ili posvojena kći,
  3. sin, posvojeni sin, kći ili posvojena kći osobe iz podtočke 1.,
  4. druga osoba koja nema punu poslovnu sposobnost i koja je stavljena pod skrbništvo zaposlenika,
  II. drugim osobama koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati osobno povezanom osobom.
   
  Interesna povezanost podrazumijeva takvu povezanost s trećom stranom (koja nije sa zaposlenikom osobno povezana osoba, a koja se prema drugim osnovama i okolnostima može smatrati interesno povezanom osobom) temeljem koje zaposlenik ili sa zaposlenikom osobno povezana osoba može ostvariti određene financijske ili nefinancijske koristi.
  Profesionalna povezanost podrazumijeva pružanje savjetodavnih, konzultantskih i drugih intelektualnih usluga (npr. predavanja, edukacije i sl.) u subjektu s kojim se uspostavlja poslovna suradnja o čijem se zahtjevu odlučuje ili provodi transakcija. Zaposlenik se smatra profesionalno povezanim i sa subjektom kod kojega je prethodno bio zaposlen u razdoblju od dvanaest (12) mjeseci prije zaposlenja u Banci i/ili članici HPB Grupe.
  Zaposlenik označava fizičku osobu u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme u Banci i/ili članicama HPB Grupe, člana Uprave Banke i/ili članice HPB Grupe.
  Klijent je fizička osoba ili poslovni subjekt, a kojim označavamo prijašnje i postojeće klijente Banke i/ili članice HPB Grupe te potencijalne klijente bez obzira na kategoriju u koju pripadaju.
  Poslovni subjekti su trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.
  Izvan poslovna djelatnost je vlasništvo nad poslovnim subjektima (udjeli u trgovačkim društvima, vlasništvo na obrtom/OPG-om i sl.), obavljanje poslova kod drugih poslodavaca temeljem ugovora o radu/djelu ili bez ugovora, obavljanje samostalne djelatnosti (ovlašteni sudski vještak, samostalni revizor i sl.) i članstva u upravama, nadzornim odborima, upravnim odborima i dr. tijelima poslovnih subjekata.
  Treća strana su sljedeće osobe: članovi Nadzornog odbora Banke i/ili članice HPB Grupe, dobavljači ili pružatelji usluga, konzultanti i savjetnici Banke kao i fizičke osobe koje kao ugovornog suradnika (temeljem ugovora o djelu, studentskog ugovora, autorskog honorara, umjetničkog honorara, ugovora s pružateljem eksternalizirane usluge) zapošljava Banka i/ili članice HPB Grupe odnosno drugo društvo koje je povezano s Bankom i/ili članicama HPB Grupe.
  Osoba u posebnom odnosu s Bankom kako je definirano odredbama Zakona o kreditnim institucijama.
  Više rukovodstvo su osobe koje obavljaju izvršne funkcije u Banci odnosno članici HPB Grupe i koje su odgovorne za svakodnevno vođenje njezina poslovanja te za to izravno odgovaraju Upravi Banke odnosno upravi članice HPB Grupe.
  Članice HPB Grupe u smislu ove Politike su društva HPB Invest d.o.o. i HPB-nekretnine d.o.o.
  Nova hrvatska banka, dioničko društvo kao članica HPB Grupe također je obveznik primjene ove Politike na grupnoj razini te je dužna svoje interne akte koji uređuju pitanja sukoba interesa u najvećoj mogućoj mjeri, a razmjerno veličini i svom poslovnom modelu, uskladiti s ovom Politikom.
POSTUPAK IDENTIFICIRANJA, SPRJEČAVANJA I UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA
 • Identificiranje i sprječavanje sukoba interesa
 • Sukob interesa može biti stvaran ili potencijalan kod kojeg postoji visoka vjerojatnost nastupa sukoba interesa pod određenim okolnostima.
  Sprječavanje sukoba interesa je sposobnost svih zaposlenika Banke/članice HPB Grupe da prepoznaju i razumiju stvarni i/ili potencijalni sukob interesa koji može nastati u okolnostima i situacijama u kojima postoje:
  a) različiti interesi Banke i/ili članica HPB Grupe i njezinih klijenta,
  b) različiti interesi pojedinačnih klijenata ili pojedinih skupina klijenata,
  c) različiti interesi zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe i klijenata,
  d) različiti interesi bilo kojeg zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe međusobno,
  e) različiti interesi zaposlenika i Banke i/ili članice HPB Grupe,
  f) različiti interesi pojedinih poslovnih područja unutar Banke ili članica HPB Grupe,
  g) različiti interesi Banke i članica HPB Grupe,
  h) posrednika/agenata koji rade za Banku i/ili članice HPB Grupe.

  Konkretno, sljedeće okolnosti mogu utjecati na sposobnost zaposlenika da na neovisan i objektivan način ispunjavaju obveze koje imaju prema Banci/članici HPB Grupe te ih zbog toga mogu dovesti u situaciju neprimjerenog utjecaja:
  a) osobna, interesna ili profesionalna povezanost s drugim fizičkim osobama i/ili poslovnim subjektima,
  b) radna mjesta na kojima je zaposlenik radio u proteklih godinu dana
  c) obavljanje izvan poslovne djelatnosti,
  d) osobna, interesna ili profesionalna povezanost zaposlenika međusobno,
  e) ostali privatni interesi uključujući interese povezanih osoba koji mogu dovesti do sukoba interesa (primjerice značajan (5% ili veći) vlasnički udio ili neko drugo pravo ili interes u dobiti druge strane, osobno povezana osoba provodi reviziju dijela poslovanja Banke za koji je zaposlenik nadležan i sl.),
  f) osobna ili interesna povezanost s politički izloženom osobom.
   
  Pri identifikaciji stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa potrebno je utvrditi postoji li vjerojatnost da će Banka i/ili članica HPB Grupe, uključujući i njezine zaposlenike, ostvariti financijsku korist ili izbjeći troškove na štetu klijenata, kao i ima li Banka i/ili članica HPB Grupe, odnosno njezin zaposlenik i/ili s njim povezane osobe, u odnosu na klijenta suprotan interes u pogledu pružene usluge ili transakcije provedene u ime klijenta.

  Potrebno je uzeti u obzir prima li Banka i/ili članica HPB Grupe ili njezin zaposlenik i/ili s njim povezane osobe bilo kakav oblik poticaja, neovisno radi li se o poticaju financijske ili nefinancijske prirode i/ili bilo kakvu financijsku ili nefinancijsku korist od treće strane (npr. ugovornog suradnika, dobavljača ili sl.) na temelju kojega bi se pogodovalo određenim klijentima ili skupinama klijenata i njihovim interesima u odnosu na interese drugih klijenata ili Banke i/ili članica HPB Grupe odnosno zbog kojih bi bila dovedena u pitanje objektivnost i sposobnost zaposlenika da postupi u najboljem interesu klijenta.

  Potencijalni ili stvarni sukob interesa po osobnoj, interesnoj ili profesionalnoj osnovi može nastupiti tijekom postupka zapošljavanja novog zaposlenika kao i za vrijeme trajanja radnog odnosa - kroz podređen ili međuovisan odnos.
   
 • Sukob interesa vezan uz zaposlenike Banke i/ili članica HPB Grupe
 • Banka je odredbama ove Politike i svojim Etičkim kodeksom uspostavila pravila i postupke upravljanja sukobom interesa prema zaposlenicima i prema potencijalnim zaposlenicima koji su u postupku zapošljavanja.
  Svi zaposlenici Banke i/ili članica HPB Grupe dužni su kod obavljanja radnih zadataka u okviru svojeg radnog mjesta pridržavati se odredbi ove Politike i Etičkog kodeksa Banke.
 • Sukob interesa kod zapošljavanja novog zaposlenika Banke i/ili HPB Grupe
 • U svrhu učinkovitog upravljanja sukobom interesa Banka utvrđuje, dokumentira i prati osobnu, interesnu i/ili profesionalnu povezanost postojećih zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe, ali i kandidata koji su u postupku zapošljavanja.
  U postupku zapošljavanja novog zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe provjerava se postojanje stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa i to u smislu osobne, interesne i/ili profesionalne povezanosti potencijalnog zaposlenika s drugim zaposlenikom Banke i/ili članice HPB Grupe.

  Kandidat koji je u postupku zapošljavanja osobito se nalazi u sukobu interesa ako je sa zaposlenikom Banke i/ili članice HPB Grupe povezan na način da bi:
  1. bili zaposleni u istoj organizacijskoj jedinici i uključeni u iste procese koji podrazumijevaju međusobna odobrenja, kontrolu i/ili nadzor,
  2. nalazili se u odnosu podređeni - nadređeni te
  3. bili zaposleni na poslovima koji su povezani u smislu odobravanja odnosno donošenja odluka, nadzora ili kontrole čime se remeti princip dva para očiju.
   
  U postupku zapošljavanja novog zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe također se provjerava uključenost potencijalnog zaposlenika u dodatne izvan poslovne djelatnosti.
  Smatra se da se kandidat koji je u postupku zapošljavanja kod obavljanja izvan poslovne djelatnosti osobito nalazi u sukobu interesa ako obavlja djelatnost koja je istovjetna ili usko povezana s djelatnosti Banke, a posebice ako je to protivno zakonskoj zabrani natjecanja ili je obavljanje izvan poslovne djelatnosti u direktnom sukobu s poslovima koje bi kandidat koji je u postupku zapošljavanja obavljao u redovitom radnom vremenu u Banci ili članici HPB Grupe.

  Kod utvrđivanja sukoba interesa u vezi obavljanja izvan poslovne djelatnosti također je potrebno razmotriti primjerenost utroška vremena za obavljanje izvan poslovne djelatnosti, značajnost prihoda uzimajući u obzir primanja od te izvan poslovne djelatnosti te da se ista obavlja izvan radnog vremena u Banci i/ili članicama HPB Grupe i da se prilikom obavljanja izvan poslovne djelatnosti ne koristi oprema ni infrastruktura Banke i/ili članica HPB Grupe.

  Ured za upravljanje ljudskim potencijalima dužan je u postupku zapošljavanja novog zaposlenika od istog pribaviti popunjeni Upitnik u vezi sukoba interesa koji sadrži podatke o osobnoj, interesnoj i/ili profesionalnoj povezanosti potencijalnog zaposlenika sa zaposlenicima Banke i/ili članice HPB Grupe kao i podatke o izvan poslovnim djelatnostima te voditi evidenciju predmetnih Upitnika. Primarni način prikupljanja podataka o povezanosti potencijalnih zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe s postojećim zaposlenicima kao i podatka o obavljanju izvan poslovne djelatnosti provodi se putem navedenog Upitnika. Međutim, tijekom selekcijskog postupka zaposlenici koji sudjeluju u istome, navedene podatke mogu prikupiti i drugim kanalima i načinima temeljem saznanja ili opravdane sumnje u postojanje takvih okolnosti provjeravajući podatke u javno dostupnim izvorima i internim registrima (indicije koje upućuju na opravdanu sumnju u povezanost kao što je isto prezime ili adresa zaposlenika Banke ili članice HPB Grupe, saznanja zaposlenika i sl.).

  U slučaju identifikacije stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa Ured za upravljanje ljudskim potencijalima u suradnji s nadležnim rukovoditeljem organizacijske jedinice u kojoj se predmetni kandidat zapošljava, Funkcijom praćenja usklađenosti te po potrebi drugim stručnim službama Banke i/ili članice HPB Grupe razmatra okolnosti vezane za međusobnu povezanost kandidata i zaposlenika Banke i/ili članice HPB Grupe i njezin utjecaj na obavljanje radnih zadataka na budućem radnom mjestu te zajednički predlažu daljnje postupanje u vidu:
  1. odobrenja takvog rada te po potrebi predložiti mjere za učinkovito upravljanje sukobom interesa ili
  2. isključenja kandidata iz daljnjeg sudjelovanja u postupku zapošljavanja.
   
  Dodatno, Ured za upravljanje ljudskim potencijalima, u slučaju identifikacije izvan poslovne djelatnosti, a sve pod uvjetom da kandidat nije isključen iz daljnjeg sudjelovanja u postupku zapošljavanja radi osobne, interesne i/ili profesionalne povezanosti sa zaposlenikom Banke i/ili članice HPB Grupe, o istome obavještava nadređenog rukovoditelja, a Funkcija praćenja usklađenosti o istom izrađuje mišljenje/procjenu sukoba interesa. U slučaju zaposlenja kandidata koji je u postupku zaposlenja prijavio izvan poslovnu djelatnost, istom se dostavlja predmetno mišljenje/procjena Funkcije praćenja usklađenosti obzirom da isto može sadržavati preporuke radi učinkovitog upravljanja sukobom interesa.

  Svako neistinito i/ili nepotpuno davanje podataka tijekom selekcijskog postupka može rezultirati prestankom procesa zapošljavanja u Banci odnosno članici HPB Grupe.
 • Sukob interesa radi osobne, interesne i/ili profesionalne povezanosti između zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe
 • Ured za upravljanje ljudskim potencijalima je, osim u postupku zapošljavanja, i tijekom zaposlenja nadležan za prikupljanje i dokumentiranje informacija o postojanju stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa koji proizlazi iz osobne, interesne i/ili profesionalne povezanosti zaposlenika Banke i/ili članice HPB Grupe te je nadležan za vođenje evidenciju o istome.
  Obzirom da situacije u kojima osobno, interesno ili profesionalno povezani zaposlenici rade zajedno i izravno ili neizravno odgovaraju jedno drugom mogu dovesti do stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa i time naštetiti ugledu Banke i članica HPB Grupe te povećati vjerojatnost nastanka prijevarnih radnji, mita i korupcije, zajednički rad kod osobne, interesne i/ili profesionalne povezanosti zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe nije dozvoljen u sljedećim slučajevima:
  1. zaposleni su u istoj organizacijskoj jedinici i uključeni su u iste procese koji podrazumijevaju međusobna odobrenja, kontrolu i/ili nadzor,
  2. nalaze se u odnosu podređeni - nadređeni te
  3. zaposleni su na poslovima koji su povezani u smislu odobravanja odnosno donošenja odluka, nadzora ili kontrole čime se remeti princip dva para očiju.
   
  Svaki zaposlenik dužan je bez odgode na predviđenom internom obrascu, Izjavi o povezanosti sa zaposlenikom Banke/članice HPB Grupe (u daljem tekstu: Izjava o povezanosti), obavijestiti neposredno nadređenog rukovoditelja (nadležnog Izvršnog direktora Sektora ili Direktora Ureda), Funkciju praćenja usklađenosti i Ured za upravljanje ljudskim potencijalima o postojanju osobne, interesne i/ili profesionalne povezanosti s drugim zaposlenikom Banke i/ili članice HPB Grupe. Ured za upravljanje ljudskim potencijalima vodi evidenciju predmetnih Izjava o povezanosti. Primarni način prikupljanja podataka o povezanosti zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe provodi se putem dostavljene Izjave o povezanosti odnosno podataka dostavljenih od strane zaposlenika. Međutim, Banka navedene podatke može prikupiti i drugim kanalima i načinima temeljem saznanja ili opravdane sumnje u postojanje takvih okolnosti ili temeljem saznanja koja su proizašla iz obavljanja redovnih radnih zadataka stručnih službi Banke i/ili članice HPB Grupe, a koja se provjeravaju u javno dostupnim izvorima, internim registrima, aplikativnoj podršci i sl. (indicije koje upućuju na opravdanu sumnju u povezanost kao što je isto prezime ili adresa zaposlenika Banke ili članice HPB Grupe, saznanja koja su rezultat obavljanja redovnih radnih zadataka stručnih službi i sl.).

  U slučaju saznanja o osobnoj, interesnoj i/ili profesionalnoj povezanosti između zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe, Ured za upravljanje ljudskim potencijalima će s nadležnim rukovoditeljima organizacijskih jedinica u kojima su povezani zaposlenici zaposleni, Funkcijom praćenja usklađenosti te po potrebi drugim stručnim službama Banke i/ili članice HPB Grupe provjeriti okolnosti vezane za međusobnu povezanost zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe i njezin utjecaj na obavljanje radnih zadataka na radnom mjestu te će zajednički predložiti daljnje postupanje u vidu:
  1. odobrenja takvog rada te po potrebi predložiti mjere za učinkovito upravljanje sukobom interesa ili
  2. zabraniti takav rad te predložiti mjere za učinkovito upravljanje sukobom interesa (promjena radnog mjesta i dr.)
   
  O daljnjim mjerama koje podrazumijevaju promjenu radnog mjesta unutar Banke ili članice HPB Grupe odnosno radnih zadataka na postojećem radnom mjestu ili zabranu rada, Uprava Banke ili članice HPB Grupe donosi odluku.
  Svako neprijavljivanje povezanosti s drugim zaposlenikom Banke odnosno članice HPB Grupe smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa, a kršenje navedenih odredbi rješava se sukladno odredbama Pravilnika o radu kojima se uređuje povreda obveza iz radnog odnosa.
 • Sukob interesa kod obavljanja izvan poslovne djelatnosti
 • Zaposlenici Banke i/ili članica HPB Grupe dužni su sukladno odredbama Pravilnika o radu Banke, osim u postupku zapošljavanja, i tijekom svojega zaposlenja u Banci i/ili članicama HPB Grupe prijaviti svaku izvan poslovnu djelatnost.
  Zaposlenik Banke i/ili članice HPB Grupe koji namjerava obavljati izvan poslovnu djelatnost o istome obavještava na predviđenom internom obrascu, Izjavi o obavljanju izvan poslovne djelatnosti, neposredno nadređenog rukovoditelja (nadležni Izvršni direktor Sektora ili Direktor Ureda) nakon čega svoju obavijest (uključivo Izjavu o obavljanju izvan poslovne djelatnosti) dostavlja Funkciji praćenja usklađenosti koja izrađuje mišljenje/procjenu sukoba interesa. Zaposlenik Banke i/ili članice HPB Grupe svoju obavijest i mišljenje/procjenu sukoba interesa Funkcije praćenja usklađenosti dostavlja u Ured za upravljanje ljudskim potencijalima radi evidentiranja dostavljene obavijesti.
  Dodatno, zaposlenik Banke i/ili članice HPB Grupe je u obvezi kod obavljanja izvan poslovne djelatnosti koja se odnosi na članstva u upravama ili nadzornim odborima ili drugim odborima u poslovnim subjektima o istome obavijestiti i Upravu, a predmetnu obavijest Upravi Banke i/ili članice HPB Grupe dostavlja Uredu za upravljanje ljudskim potencijalima radi evidentiranja dostavljene obavijesti.
  Zaposleniku Banke i/ili članice HPB Grupe nije dozvoljeno bez odobrenja Uprave Banke obavljanje izvan poslovne djelatnosti koja je u direktnom sukobu s poslovima koje zaposlenik obavlja u redovitom radnom vremenu u Banci/članici HPB Grupe ili koje zaposlenik Banke/članice HPB Grupe obavlja kod drugog poslodavca ili se radi o djelatnosti koja je istovjetna ili usko povezana s djelatnošću poslodavca, a osobito ako se radi o obavljanju izvan poslovne djelatnosti protivno zakonskoj zabrani natjecanja.
  Kod utvrđivanja sukoba interesa kod obavljanja izvan poslovne djelatnosti također se procjenjuje primjerenost utroška vremena za obavljanje izvan poslovne djelatnosti, značajnost prihoda uzimajući u obzir primanja od izvan poslovne djelatnosti , a uvjet je da se ista obavlja izvan radnog vremena u Banci i/ili članicama HPB Grupe te da se prilikom obavljanja izvan poslovne djelatnosti ne koristi oprema ni infrastruktura Banke i/ili članica HPB Grupe.
  Podaci o obavljanju izvan poslovne djelatnosti zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe primarno se prikupljaju temeljem prijave zaposlenika putem predviđenog internog obrasca. Međutim, Banka navedene podatke može prikupiti i drugim kanalima i načinima temeljem saznanja ili opravdane sumnje u postojanje takvih okolnosti ili temeljem saznanja koja su proizašla iz obavljanja redovnih radnih zadataka stručnih službi Banke i/ili članice HPB Grupe, a koja se provjeravaju u javno dostupnim izvorima, internim registrima, aplikativnoj podršci i sl.
  U slučajevima kada je za obavljanje izvan poslovne djelatnosti potrebno odobrenje Uprave Banke, zaposlenik je dužan uputiti zahtjev Upravi Banke putem Ureda za upravljanje ljudskim potencijalima uz koji zahtjev treba priložiti obavijesti i mišljenja ishođena sukladno prethodnim stavcima ovog članka. Pored navedenog, zaposlenik u ovim slučajevima po ishođenom odobrenju Uprave Banke treba potpisati i Izjavu o povjerljivosti.
  Svako neprijavljivanje izvan poslovne djelatnosti smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa, a kršenje navedenih odredbi rješava se sukladno odredbama Pravilnika o radu kojima se uređuje povreda obveza iz radnog odnosa.
 • Sukob interesa kod obavljanja poslova na radnom mjestu u Banci i/ili članici HPB Grupe u odnosu na klijente, poslovne partnere i druge zaposlenike Banke i/ili članice HPB Grupe
 • Ako je zaposlenik Banke osobno, interesno i/ili profesionalno povezan s klijentom, poslovnim partnerom ili drugim zaposlenikom Banke, isto ga može dovesti u situaciju izravnog ili neizravnog utjecaja na poslovnu aktivnost u Banci i/ili članica HPB Grupe odnosno tog klijenta, poslovnog partnera ili drugog zaposlenika, stoga je zaposlenik dužan prepoznati da se nalazi u stvarnom ili potencijalnom sukobu interesa, izuzeti se od donošenja odluka, rješavanja zahtjeva klijenta, zaključenja ili provođenja transakcije te poduzimanja drugih radnji u vezi s drugom ugovornom stranom te o istom bez odgode pisanim putem obavijestiti svojeg nadređenog rukovoditelja. Privatni interesi zaposlenika se osobito sukobljavaju s interesima Banke i/ili članice HPB Grupe ako je zaposlenik dioničar, vlasnik udjela ili ima sličan financijski interes vezano uz poslovni subjekt s kojim se uspostavlja poslovna suradnja ili čiji se zahtjev rješava odnosno u pogledu kojega se odlučuje.
  Zaposlenici Banke i/ili članica HPB Grupe, koji su u osobnom, interesnom i/ili profesionalnom smislu povezani s imateljima kvalificiranih udjela u Banci i/ili članicama HPB Grupe, s drugim zaposlenicima Banke i/ili članice HPB Grupe ili trećim stranama ne smiju takvu osobnu, interesnu i/ili profesionalnu povezanost zatajiti te su u situacijama ili okolnostima koje za njih predstavljaju stvaran ili potencijalni sukob interesa dužni obznaniti svoju povezanost na način da bez odgode pisanim putem o istome obavijeste svojeg neposredno nadređenog rukovoditelja i izuzeti se od odlučivanja, rješavanja zahtjeva, zaključenja ili provođenja transakcije ili poduzimanja drugog operativnog zadatka u vezi s prethodno spomenutim subjektom.
  U slučaju dvojbe nadređeni rukovoditelj će zatražiti procjenu/mišljenje Funkcije praćenja usklađenosti.
 • Sukob interesa vezan za zaprimanje poslovnih darova
 • Banka je u svrhu očuvanja integriteta zaposlenika Banke i/ili članica HPB Grupe, a time i očuvanja integriteta i reputacije Banke i/ili članica HPB Grupe uvela jasna pravila u pogledu primanja darova. Sukladno Etičkom kodeksu propisan je iznos prihvatljivih darova koji se daju u promidžbene svrhe s ciljem održavanja dobrih poslovnih odnosa s klijentom i poslovnim partnerima pod uvjetom da novčana vrijednost dara ne prelazi protuvrijednost od 66,36 eura od istog darovatelja.
  Prikladnim darom smatra se i više darova od iste fizičke osobe/poslovnog subjekta pod uvjetom da isti skupno unutar jedne poslovne godine ne prelaze dopuštenu visinu novčane vrijednosti dara.
  Pokloni upućeni određenom zaposleniku ostavljaju mogućnosti takvog odnosa darivatelja i primatelja koji bi mogao predstavljati opasnost za integritet zaposlenika Banke i/ili članice HPB Grupe te je bez obzira na vrijednost dara isti neprikladan, ako kod zaposlenika stvara obvezu da osobu od koje je primila dar na bilo koji način favorizira, da zahtjevu te osobe dodijeli povlašten tretman ili da učini bilo koju drugu protuuslugu.
  Sve neprikladne darove zabranjeno je prihvaćati, a u slučaju da ih ipak zaprime, zaposlenici su iste u obvezni prijaviti. Za zaprimanje upita i prijava vezanih za prihvaćanje darova nadležna je Funkcija praćenja usklađenosti Banke, a iste s ciljem provjere prikladnosti dara zaprima putem e-mail adrese [email protected]. Navedene prijave dostavljaju se Funkciji praćenja usklađenosti Banke na popunjenom Obrascu za prijavu dara nakon prethodnog obavještavanja i savjetovanja o istome s neposredno nadređenim rukovoditeljem.
 • Sukob interesa vezan uz poslovne partnere
 • Banka i članice HPB Grupe strogo vode računa o poslovnoj povezanosti s drugim poslovnim subjektima jer isto utječe na njezin ugled i percepciju javnosti te zato ne surađuje s dobavljačima koji mogu negativno utjecati na dobar ugled Banke i/ili članica HPB grupe. U cilju sprječavanja sukoba interesa Banka ni članice HPB Grupe ne surađuje s poslovnim subjektima u vlasništvu i većinskom suvlasništvu zaposlenika i članova njihove obitelji.
 • Sukob interesa kod osoba u posebnom odnosu s Bankom
 • Banka može s osobom u posebnom odnosu sklopiti pravni posao samo ako je taj posao ugovoren pod uvjetima koji nisu povoljniji od uobičajenih uvjeta Banke.
  Svaki pojedinačni pravni posao koji Banka sklapa s osobom u posebnom odnosu kojom će nastati ili će se povećati ukupna izloženost Banke koja prelazi 7.000,00 eura može se sklopiti samo uz jednoglasnu odluku svih članova Uprave Banke i prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Banke. Iznimno, član Uprave ili Nadzornog odbora ne može glasovati o odobravanju izloženosti ako bi ona nastala prema njemu ili s njim povezanim osobama.
 • Sukob interesa vezan uz obavljanje investicijskih usluga
 • Banka, kao kreditna institucija koja pruža klijentima investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u svezi poslovanja s financijskim instrumentima, poduzima primjerene mjere za upravljanje i sprječavanje sukobom interesa koji se može pojaviti tijekom pružanja jedne ili više investicijskih i pomoćnih usluga između Banke koja pruža navedene usluge i klijenata te sukoba interesa koji može nastati međusobno između samih klijenata Banke, uključujući i sukob interesa koji može nastati u vezi politike primitaka te sukobe interesa koji proizlaze iz okolnosti u kojima Banka od trećih osoba prima dodatne poticaje.
  Sprječavanje i upravljanje sukobom interesa prilikom obavljanja investicijskih usluga propisano je Zakonom o tržištu kapitala, Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava, Delegiranom Uredbom (EU) 2021/1253 od 21. travnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/565 u pogledu uključivanja čimbenika i rizika održivosti te preferencija u pogledu održivosti u određene organizacijske zahtjeve i uvjete poslovanja investicijskih društava i Politici Banke o upravljanju sukobom interesa, Pravilnikom o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga i Pravilnikom o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti, a isto se posebno odnosi na raspolaganje povjerljivim/povlaštenim informacijama, investicijsko istraživanje i promidžbeni sadržaj, usluge pokroviteljstva i/ili plasiranja novih izdanja financijskih instrumenata, cijene ponuda u vezi s izdavanjem financijskih instrumenata i rješavanje situacija sukoba interesa što je detaljnije propisano Pravilnikom o sprječavanju sukoba interesa u vezi pružanja investicijskih usluga.
 • Sukob interesa vezan uz tijela odlučivanja Banke/članice HPB Grupe
 • Interesi članova Uprave, Nadzornog odbora ili višeg rukovodstva Banke/članice HPB Grupe ne smiju biti u suprotnosti s interesima Banke/članica HPB Grupe odnosno klijenata Banke/članica HPB Grupe što znači da to ne mogu biti osobe kod kojih postoji utvrđeni stvarni sukob interesa odnosno potencijalni sukob interesa kojim se ne bi moglo upravljati na način koji osigurava izražavanje njihovog neovisnog mišljenja u vezi predmeta/točke odlučivanja.
  Članovi Uprave, Nadzornog odbora ili višeg rukovodstva Banke/članice HPB Grupe kao i ostali zaposlenici imaju obvezu izuzeti se od raspravljanja, odlučivanja i glasanja o bilo kojem pitanju u okviru kojeg je utvrđen sukob interesa, odnosno u situacijama kada bi objektivnost tog člana ili zaposlenika bila dovedena u pitanje, odnosno ako bi bila ugrožena njegova sposobnost da na zakonit i/ili etičan način ispunjava obveze koje ima prema Banci.
  Odluke koje se odnose na davanje kredita članovima Uprave, Nadzornog odbora ili višem rukovodstvu Banke/članice HPB Grupe i s njima povezanim osobama te na sklapanje drugih transakcija s tim osobama donose se na način koji isključuje neprimjeren utjecaj nastupanja sukoba interesa te se ovakve odluke moraju provoditi na nepristran način.
  Članovi Kreditnog odbora obvezni su izuzeti se od raspravljanja, odlučivanja i glasovanja o bilo kojem predmetu odlučivanja, ako je kod članova navedenog Odbora i/ili s njima povezanim osobama utvrđen sukob interesa ili ako postoji potencijalni sukob interesa u vezi kojeg je ugrožena objektivnost ili sposobnost člana Odbora da ispunjava svoje obveze, a Banka ne bi mogla sigurno upravljati navedenim sukobom interesa.
  Za svaki pojedinačni slučaj sukoba interesa procjenjuje se njegova značajnost te primjenjuju odgovarajuće mjere za smanjenja njegova utjecaja u vezi interesa klijenata ili interesa Banke/članice Grupe pri čemu se vodi računa o tome da se zaštite interesi klijenta, kao i interesi Banke/članice Grupe.
 • Mjere za sprječavanje sukoba interesa
 • Banka je Etičkim kodeksom, koji se primjenjuje na Banku i članice HPB Grupe postavila načela, smjernice i zahtjeve koji se odnose na etično poslovanje sa svim osobama i subjektima s kojima Banka i/ili članice HPB Grupe u okviru svoga poslovanja dolaze u doticaj, koji osiguravaju da se zaposlenici u obavljanju svojih poslova pridržavaju visokih etičkih i profesionalnih standarda.

  Banka ima na raspolaganju mjere pomoću kojih može na učinkovit način upravljati sukobom interesa, među kojima je najvažnija jasna organizacijska struktura koja je ustrojena na organizacijskoj razdvojenosti te razdvojenim linijama izvješćivanja nadležnom članu Uprave Banke. Osim navedenog, uspostavljeni su sustavi, kontrole, politike i procedure kojima se sprječava nastanak slučajeva koji mogu uključivati stvarni ili potencijalni sukob interesa i/ili se ublažava rizik koji iz njih proizlazi.

  Banka je utvrdila obvezu prijavljivanja utvrđenog stvarnog i potencijalnog sukoba interesa odnosno sumnje na isti, obvezu dokumentiranja svih slučajeva odnosno postupak prijave situacija ili aktivnosti kod koje nije moguće spriječiti sukob interesa ili njime na učinkovit način upravljati.

  Svojom organizacijskom strukturom, procedurama, nadzornim i izvještajnim procesima te internim kontrolama Banka kontinuirano provodi razgraničavanje dužnosti. Načelo razgraničavanja dužnosti dosljedno se provodi i u okviru rada Uprave Banke na način da su Poslovnikom o radu Uprave Banke jasno propisana zaduženja i nadležnosti svakog pojedinog člana Uprave. Osim navedenog, razgraničenjem dužnosti Banka osigurava i fizičko odvajanje između pojedinih organizacijskih jedinica i/ili funkcija, a to se osobito odnosi na organizacijske jedinice koje obavljaju poslove pružanja investicijskih usluga.

  Banka je usvojila regulatorne zahtjeve gdje primici zaposlenika na svima razinama ne smiju dovoditi zaposlenika u situacije u kojima bi se njegovi osobni interesi sukobljavali s interesima klijenata i na taj način doveli u pitanje njegovu objektivnost te imali nepovoljan učinak na interese klijenata odnosno ne smiju rezultirati prekomjernim i nepromišljenim preuzimanjem rizika. Uspostavljeni sustavi omogućavaju djelovanje u skladu s profilom rizičnosti, dugoročnim poslovnim interesima uz jasno postavljene mjere sprječavanja sukoba interesa. Osobito u poslovanju s potrošačima te klijentima korisnicima investicijskih usluga, Banka kontinuirano provodi politiku primitaka koja ciljeve i primitke zaposlenika ne dovodi u suprotnost s najboljim interesima klijenata.

  Banka svojim procedurama osigurava da transakcije ne zaključuju niti provode zaposlenici koji su sa subjektima, u korist i u ime kojih se transakcija provodi, povezani osobno, interesno i/ili profesionalno ili u tim subjektima imaju privatni interes.
  Banka je Pravilnikom o sprječavanju sukoba interesa u vezi pružanja investicijskih usluga uspostavila mjere odnosno odgovarajuće postupke za slučajeve provođenja osobnih transakcija od strane relevantnih osoba koje sudjeluju u obavljanju određenih radnji i aktivnosti koje mogu izazvati sukob interesa, kao i za postupanja relevantnih osoba kada obavljaju aktivnosti u ime i za račun Banke, a imaju pristup povlaštenim i/ili povjerljivim informacijama u vezi klijenata te obavljaju transakcije s klijentom ili za klijenta Banke.
 • Upravljanje sukobom interesa
 • Bez obzira na uspostavljene mjere i poduzete radnje, Banka će uvijek pristupiti upravljanju sukobom interesa na primjeren način i u slučajevima kada nije u mogućnosti spriječiti njegovo nastupanje. Banka je dužna pravodobno utvrditi područja poslovanja u kojima postoji mogući sukob interesa te osigurati da se na odgovarajući način spriječi sukob interesa u bilo kojem obliku.

  Svaka organizacijska jedinica osigurava mjere za sprječavanje stalnog sukoba interesa, koje mogu biti (ali ne predstavljaju konačan broj mogućih situacija):
  • onemogućavanje zaposlenika da odlučuje, rješava zahtjev, zaključuje ili provodi transakciju ili obavlja bilo koji drugi operativan zahtjev prema subjektu s kojim je osobno, interesno ili profesionalno povezan, u kojem ima financijski ili nefinancijski interes,
  • povjeravanje zadataka ili transakcija koje mogu dovesti do sukoba interesa različitim osobama ili timovima,
  • osiguravanje da zaposlenici koji su osobno, interesno i/ili profesionalno povezani nisu u poziciji da su jedan drugome nadređeni,
  • onemogućavanje zaposlenika da na osnovi svoje profesionalne povezanosti s drugim poslovnim subjektom, uključivo i na osnovi prethodnog zaposlenja, ostvari neprikladan utjecaj unutar Banke i/ili članice HPB Grupe i druge primjerene mjere, uspostavljanje odgovarajućih postupaka za transakcije s povezanim subjektima koje minimalno uključuju ograničavanje informacija i povjeravanje transakcija osobama koje nisu osobno, interesno niti profesionalno povezane s klijentima.

  Zaposlenici koji su u značajnoj mjeri osobno ili interesno povezani s politički izloženom osobom, dužni su izuzeti se od donošenja odluka, rješavanja zahtjeva klijenta, zaključenja, provođenja transakcija i/ili izvršenja drugog operativnog zadatka s tom osobom ukoliko bi navedene radnje mogle predstavljati stvarni ili potencijalni sukob interesa.
 • Nadležnost za zaprimanje prijava o sukobu i interesa, edukacije vezane uz sukob interesa i vođenje evidencije
 • Funkcija praćenja usklađenosti nadležna je za zaprimanje zahtjeva za procjenu stvarnih i/ili potencijalnih sukoba interesa zaposlenika, koji se pojavljuju povremeno i za koje nisu predviđene trajne mjere za smanjivanje njihova utjecaja ili njihovo rješavanje. Zaposlenici su dužni situacije i okolnosti koje za njih predstavljaju stvaran ili potencijalan sukob interesa prepoznati, iz istih se izuzeti te o istome bez odgode obavijestiti svojeg neposrednog rukovoditelja koji će u slučaju dvojbe zatražiti mišljenje/procjenu Funkcije praćenja usklađenosti. Neposredni rukovoditelj će u svrhu izrade mišljenja/procjene sukoba interesa Funkciji praćenja usklađenosti dostaviti sve relevantne informacije i raspoloživu dokumentaciju. Funkcija praćenja usklađenosti nadležna je i za zaprimanje prijava o stvarnim ili potencijalnim sukobima interesa koji se mogu pojaviti između članica HPB Grupe.

  Prijavljenim slučajevima postupa se u tajnosti te u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ako postoji stvaran ili potencijalni sukob interesa u koji je uključen Izvršni direktor/Direktor Ureda, Funkcija praćenja usklađenosti nadležna je za procjenu i analizu konkretnog slučaja. Ako se postojanje sukoba interesa potvrdi, Funkcija praćenja usklađenosti o tome izvješćuje Upravu Banke te daje jasne preporuke i predlaže konkretne mjere.