eBankarstvo

Osnovni račun

Za osnovne potrebe uz internetsko ili mobilno bankarstvo.
Osnovni račun je transakcijski račun u domaćoj valuti uz internetsko ili mobilno bankarstvo.
Osnovni račun
Osnovni račun za osjetljivu skupinu klijenata * definiran je Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu

Osjetljiva skupina klijenata *

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, osjetljivoj skupini klijenata pripadaju korisnici jednog ili više prava:

zajamčene minimalne naknade; naknade za osobne potrebe korisnika smještaja; naknada za redovito studiranje; osobne invalidnine; doplatka za pomoć i njegu; naknade do zaposlenja.

Što dobivam unutar usluge osnovnog računa?

 • Transakcijski račun u domaćoj valuti
 • Pristup sredstvima 24 sata dnevno uz Debit Mastercard beskontaktnu karticu, Visa karticu ili Maestro karticu osnovnog računa
 • Korištenje usluga internetskog bankarstva ili mobilnog bankarstva
 • Minimalno 10 besplatnih bezgotovinskih nacionalnih platnih transakcija u domaćoj valuti za korisnike osnovnog računa iz osjetljive skupine klijenata
Uz Osnovni račun nije moguće ugovoriti prekoračenje.

Što trebam od papira?

 • Potrebna je važeća identifikacijska isprava (npr. osobna iskaznica ili putovnica)
 • Potvrda o OIB – u ako nije naveden na identifikacijskoj ispravi
 • Javna isprava koja sadržava podatak o prebivalištu ako isto nije navedeno na identifikacijskoj ispravi
 • Dodatno – za osjetljivu skupinu klijenata: Rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili drugi dokaz o korištenju prava uređenih Zakonom o socijalnoj skrbi.

Imam li neke pogodnosti u HPB-u?

Osnovni račun u brojkama

 • Mjesečna naknada za vođenje osnovnog računa iznosi 2,65 eura
 • Mjesečna naknada za vođenje osnovnog računa za osjetljivu skupinu iznosi 0 eura
 • Možete opunomoćiti 2 osobe
 • Preko 1.500 isplatnih mjesta
   
Poslovanje s fizičkim osobama
 • Kako glasi SWIFT Banke?
 • SWIFT Banke je HPBZHR2X.
 • Mogu li slijepe ili nepismene osobe otvorit tekući račun?
 • Nepismene osobe prihvaćaju opće uvjete Banke stavljanjem otiska prsta na obrazac Ugovora. Slijepe ili slabovidne osobe prihvaćaju opće uvjete Banke kao i sve druge, poslovno sposobne osobe vlastoručnim potpisom na obrazac Ugovora. Zaposlenik Banke je dužan pročitati opće uvjete poslovanja s fizičkim osobama nepismenoj, slijepoj ili slabovidnoj osobi. Nepismena ili slijepa osoba može biti u pratnji s osobom od povjerenja koja će joj pročitati – objasniti ugovore, opće uvjete i ostalu dokumentaciju te ujedno može provjeriti ispravnost unesenih podataka koje nepismena ili slijepa osoba ne bi mogla samostalno i pravovremeno uočiti.
 • Želim zatvoriti svoj tekući račun u banci. Što trebam učiniti?
 • Tekući račun možete zatvoriti u poslovnicama Banke ili poštanskim uredima, a potrebno je sljedeće:
  • vratiti karticu tekućeg računa vlasnika i opunomoćenika ukoliko postoje
  • vratiti uređaje za identifikaciju klijenta (token) te druge isprave i dokumente vezane za poslovanje po računu
  • podmiriti sve obveze po računu i kreditnim karticama vezanim uz isti
 • Kako glasi IBAN Banke?
 • IBAN Banke je HR46 2390 0011 0700 0002 9.
 • Tko može otvoriti tekući račun u HPB-u?
 • Tekući račun može otvoriti:
  • poslovno sposobna fizička osoba, rezident i nerezident;
  • maloljetna osoba u radnom odnosu;
  • maloljetna osoba uz zakonskog zastupnika;
  • osoba pod skrbništvom uz skrbnika.
 • Nisam državljanin Republike Hrvatske, što mi je potrebno za otvaranje računa u Banci?
 • Strani državljani mogu otvoriti račun u poslovnici Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) koji je prethodno izdala Porezna uprava RH.  
 • Može li se ukinuti trajni nalog?
 • Trajni nalog može se ukinuti na zahtjev vlasnika transakcijskog računa u poslovnici Banke ili poštanskom uredu.  
 • Što je to trajni nalog?
 • To je nalog kojim vlasnik transakcijskog računa ovlašćuje Banku da u njegovo ime i za njegov račun obavlja redovita plaćanja. On se može ugovoriti u jednakim ili različitim iznosima, a prilikom njegovog ugovaranja određuje se i datum izvršavanja naloga.
 • Može li opunomoćena osoba po transakcijskom računu zadati trajni nalog po istom?
 • Ne može. To može učiniti samo vlasnik transakcijskog računa.
 • Mogu li se u HPB-u naplatiti čekovi neke inozemne banke?
 • Hrvatska poštanska banka preuzima isključivo bankarske inozemne čekove u valuti EUR njemačkih banaka, dok je za inozemne čekove u valuti EUR, izdane od strane ostalih banaka unutar EU potrebna dodatna provjera prije zaprimanja istih na inkaso.
  Banka djeluje kao posrednik u poslovanju s inozemnim čekovima na način da sukladno međunarodnim standardima provjeri sve elemente inozemnog čeka te preusmjeri sredstva s računa izdavatelja istog na račun korisnika te nema utjecaj na sporazum između izdavatelja i korisnika inozemnog čeka.
  Banka za ulogu posrednika naplaćuje naknadu.
 • Nasljednik sam po računu preminule osobe. Kome se moram javiti i što mi je od dokumentacije potrebno?
 • Potrebno je da se nasljednik/ci jave u poslovnicu Banke ili poštanski ured s važećim osobnim dokumentom i pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju (original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika). Ukoliko ostavinska rasprava nije pokrenuta i postoji mogućnost da će izdavanje rješenja o nasljeđivanju zahtijevati duže razdoblje Banku je potrebno obavijestiti o smrti vlasnika računa donošenjem smrtnog lista u poslovnicu Banke ili poštanski ured.
 • Postoji li mogućnost otvaranja računa iz inozemstva bez osobnog dolaska u poslovnicu Banke?
 • Banka može i temeljem propisno ovjerene specijalne punomoći i identifikacijskog dokumenta uspostaviti poslovni odnos s klijentom. Specijalnu punomoć i identifikacijski dokument ovjerava domaće ili strano nadležno tijelo sukladno posebnim propisima. Ovjera dokumenata (specijalna punomoć) ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca za nerezidenta odnosno 6 (šest) mjeseci za rezidenta.

  U specijalnoj punomoći moraju biti navedeni svi potrebni identifikacijski podaci, pravne radnje i poslovi koje opunomoćenik može u ime i za račun vlasnika obavljati. 
 • Hoće li banka izvršiti trajni nalog ako na transakcijskom računu nemam osigurana sredstva za njegovo izvršenje?
 • Izvršenje trajnog naloga, za koje na dan dospijeća nisu osigurana sredstva na transakcijskom računu s kojeg se izvršava plaćanje, provodi se na sljedeći način:
  • za kredit odobren u Banci sve dok se u cijelosti ne naplati dospjeli anuitet
  • 25 dana za trajne naloge u korist kredita po mandatnim poslovima
  • 15 dana za trajne naloge u korist računa fizičkih osoba otvorenih u Banci
  • 7 dana za trajne naloge u korist računa otvorenih u drugim bankama.
  Istekom navedenog roka, ukoliko se trajni nalog nije izvršio, Banka će vam dostaviti Obavijest o neizvršenju trajnog naloga i naplatiti naknadu sukladno važećim naknadama Banke. Nakon tri uzastopna neizvršenja Banka zatvara trajni nalog.
 • Gdje mogu otvoriti devizni račun i što mi je potrebno od dokumenata da bih ga otvorio?
 • Devizni račun možete otvoriti u poslovnicama Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u). Otvaranje računa je besplatno.
 • Na kućnu adresu dobivam izvatke po tekućem računu koji mi nisu potrebni i želio bih ukinuti tu uslugu. Što je potrebno učiniti?
 • Zahtjev za ukidanjem slanja izvatka na kućnu adresu možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu. Osim usluge slanja izvatka na kućnu adresu, Banka nudi mogućnost slanja izvatka putem email-a, a izvadak o promjenama stanja i transakcijama po računu možete  zatražiti u svim poslovnicama Banke.
 • Kako mogu provjeriti stanje svog tekućeg računa?
 • Informacije o stanju računa možete saznati u svim poslovnicama i na bankomatima Banke, uredima Hrvatske pošte ili putem usluga izravnog bankarstva Banke koje, ako nemate ugovoreno, možete ugovoriti u svim poslovnicama Banke i uredima Hrvatske pošte.