eBankarstvo

Kretanje dionica

Dionica HPB-R-A uvrštena je u Službeno tržište Zagrebačke burze.
Kretanje dionica

Informacije o dionici

Dionica HPB-R-A uvrštena je u Službeno tržište Zagrebačke burze.
Simbol HPB-R-A
Nominalna cijena dionice 600,00 HRK
Broj izdanih dionica 2.024.625
Broj glasova po dionici 1
Broj dionica uvrštenih na službeno tržište Zagrebačke burze 2.024.625

Vlasnička struktura

Imatelji dionica Number of shares Interest in the share capital (%)
Republika Hrvatska 909.035 44,8989
HP-Hrvatska pošta d.d. 241.610 11,9336
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 181.818 8,9803
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 177.311 8,7577
Hrvatska poštanska banka d.d. – vlastite trezorske dionice 795 0,0393
Ostali dioničari (svaki ispod 5% udjela u temeljnom kapitalu) 514.056 25,3901
Ukupno dionica 2.024.625 100%

Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira HPB d.d./ redovna dionica HPB-R-A