eBankarstvo

Etički kodeks

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, (dalje: Banka) kao matično društvo i stopostotni vlasnik društava HPB Invest d.o.o. i HPB-nekretnine d.o.o. (za potrebe ovoga Etičkog kodeksa: HPB grupa) ovim Etičkim kodeksom donosi načela, smjernice i zahtjeve koji se odnose na etično poslovanje sa svim osobama i subjektima s kojima je HPB Grupa u okviru svoga poslovanja u doticaju – klijente, zaposlenike, društvenu zajednicu u kojoj poslujemo, dioničare, regulatorna tijela, ugovorne partnere, konkurenciju.

Etički kodeks nije samo popis pravila kojih se pridržavamo, nego donosi sustav vrijednosti kojima smo posvećeni i kojima vjerujemo. Svjesni činjenice da naše poslovanje i usluge koje pružamo, naše djelovanje u društvenoj zajednici i prisustvo u javnom prostoru utječu na naše klijente, zaposlenike, društvenu zajednicu, dioničare, regulatorna tijela, ugovorne partnere i konkurenciju, ovim Etičkim kodeksom u središte naše pozornosti stavljamo upravo te odnose. Načela ponašanja koja proizlaze iz Etičkog kodeksa u službi su podizanja standarda u svakodnevnom poslovanju HPB Grupe, stoga smo otvoreni za konstruktivan dijalog kako bismo usvojena načela kontinuirano afirmirali i unaprjeđivali.
Naše vrijednosti
 • Društvena odgovornost
 • Bankarske i financijske usluge koje pružamo, investicijske proizvode koje kreiramo i nudimo, stambena štednja i usluge u poslovanju s nekretninama ne utječu samo na živote naših klijenata, nego oblikuju i širu društvenu zajednicu. Projekti koje podržavamo, suradnje koje ostvarujemo s drugim gospodarskim subjektima i javnim sektorom, mogu ojačati razvojne kapacitete lokalne zajednice. Odluke koje donosimo nemaju samo ekonomske i materijalne učinke, nego djeluju na kvalitetu života, zdravlje, okoliš, dobrobit i budućnost zajednice u kojoj poslujemo. Podržavamo održiv razvoj poduzetničkih ideja i financijsku uključenost svih struktura društva.

  Svjesni smo svoje društvene odgovornosti, stoga se u svojim redovitim poslovnim aktivnostima vodimo načelima transparentnosti, sigurnosti i povjerenja, izbjegavanja sukoba interesa, održavanju visoke kvalitete usluga, jednakosti, poštivanja različitosti, poticanja antikoruptivnih oblika ponašanja.

  Dosljedni smo u provođenju načela Global Compact inicijative kojima doprinosimo odgovornom i održivom poslovanju važnom za vlastitu budućnost i napredak ukupnog poslovnog okruženja. Banka je prihvatila pridržavati se i usklađivati svoje poslovanje s načelima UNDP Global Compact inicijative u okviru koje smo se obvezali zalagati se za zaštitu ljudskih prava, poštivati načela utvrđena temeljnim konvencijama Međunarodne organizacije rada, a osobito prava na kolektivno udruživanje, zabranu prisilnog i dječjeg rada te zabranu diskriminacije u svezi sa zapošljavanjem, sudjelovati u borbi protiv korupcije te primjenjivati politiku nulte stope tolerancije na korupciju.
 • Ekološka odgovornost
 • Ekološka odgovornost i održivost su temeljni aspekti poslovanja HPB Grupe te se sudjelovanje u projektima kojima se potiče okolišna i društvena održivost nalaze na vrhu prioriteta naše djelatnosti. Poštujemo, i zauzimamo se za promicanje nacionalnih i međunarodnih protokola i načela, praksi i standarda zaštite okoliša, kao i za usvajanje strožih okolišnih načela uvijek kada je njihova primjena moguća na razini projekta.

  Projektima koji nose veću društvenu i ekološku vrijednost dajemo prednost te izbjegavamo one financijske ili ekonomske odnose koji izravno ili neizravno štete ljudskom zdravlju i okolišu.

  Naša orijentiranost prema zaštiti okoliša ogleda se u dugogodišnjem postojanju i promicanju „Zelenog ureda“ koji predstavlja skup aktivnosti koje su svi zaposlenici HPB Grupe usvojili s ciljem smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i povećanja učinkovitog korištenja energetskih resursa u svakodnevnom uredskom poslovanju.
Načela ponašanja u odnosu s klijentima
 • Transparentnost
 • Svaki klijent i njegove financijske potrebe i odluke su jedinstveni. Stoga se, način na koji komuniciramo prilagođava potrebama klijenta, ali pri tome ne odstupamo od temeljnih načela ponašanja te smo u svim oblicima komunikacije izravni i uslužni, profesionalni, učinkoviti, transparentni. Klijentima posvećujemo vrijeme, slušamo ih i otvoreno pokazujemo da su nam oni i njihovo mišljenje važni.

  Pružamo jasne i nedvosmislene informacije o proizvodima koje nudimo, a ugovorne odredbe pišemo jasnim i razumljivim jezikom, izbjegavajući nesporazume i nejasnoće. Brinemo o klijentima te im šaljemo servisne informacije kroz vlastite komunikacijske kanale poštujući sigurnost i njihovo pravo na zaštitu privatnosti.

  Odgovaramo na sve prigovore učinkovito i u propisanom roku. Banka je uspostavila adekvatne politike za rješavanje prigovora potrošača i poslovnih subjekata, kao i praćenja procesa upravljanja prigovorima potrošačima i upravljanja kvalitetom usluge. Greške ispravljamo odmah kad god je to moguće.

  Redovito promoviramo značaj financijske odgovornosti i pismenosti, te s ciljem povećanja svijesti o važnosti dobrog upravljanja financijama klijenata, osobito mlađe populacije, surađujemo sa školama, fakultetima i studentskim udrugama.
 • Sigurnost i Povjerenje
 • Naše poslovanje i stabilnost temelje se na povjerenju klijenata. Svi podaci kojima raspolažemo, neovisno jesmo li ih zaprimili od klijenta ili su rezultat našeg poslovanja, suradnje i pružanja usluge klijentima, su tajni.

  Kontinuirano smo posvećeni sigurnosti i zaštiti te unaprjeđenju informatičkog aspekta sigurnosti i podizanju sigurnosnih standarda zaštite svih podatka kojima raspolažemo. Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti osobnih podataka klijenata, ugovornih partnera i zaposlenika te smo donijeli i provodimo Politiku zaštite osobnih podataka, koja je dostupna na službenim internetskim stranicama Banke.

  Banka je imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka (Data protection officer) koji je neovisan i na razini HPB Grupe brine o zaštiti prava ispitanika (klijenata, zaposlenika, suradnika ugovornih partnera) u pogledu njihovih osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka je ujedno i primarna točka za kontakt ispitanicima koji žele ostvariti svoja prava (pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava), poslati upit vezan uz zaštitu osobnih podataka, zatražiti dodatne informacije, izraziti brigu oko obrade njihovih osobnih podataka, podnijeti prigovor vezano uz zaštitu osobnih podataka te ostvarivanja svojih prava vezano uz zaštitu podataka.
 • Izbjegavanje sukoba interesa i antikoruptivno ponašanje
 • Svjesni smo činjenice da čak i potencijalni sukob interesa negativno utječe na odnos povjerenja koji gradimo s klijentima. Stoga smo usvojili učinkovite procedure kojima je cilj izbjeći situacije u kojima se osobni interesi zaposlenika mogu sukobiti s interesima klijenata, ugovornih partnera ili interesima Grupe.

  Izbjegavamo situacije i transakcije u kojima zaposlenik zastupa interese Banke, a ujedno takva transakcija za njega, izravno ili neizravno, predstavlja bilo kakav oblik materijalne koristi ili pogodnosti.
  U vezi pružanja investicijskih i pomoćnih usluga koje se odnose na financijske instrumente usvojili smo i provodimo politiku upravljanja sukobom interesa koja uvodi standarde kojih se pridržavamo kako bismo prepoznali i spriječili, odnosno učinkovito upravljali sukobom interesa, a sve s ciljem da od svojih klijenata otklonimo moguće štetne posljedice svakog oblika, uključivo i potencijalnog sukoba interesa.
  Zaposlenici su plaćeni za svoj rad te od klijenata i ugovornih partnera ne primamo neprimjerene darove, usluge ili novac.
 • Održavanje visoke kvalitete proizvoda i usluga
 • Svoje proizvode i usluge kontinuirano unaprjeđujemo, a tehnološke inovacije koristimo u mjeri koliko je to potrebno kako bismo proširili njihovu dostupnost, vodeći pri tome računa da njihova kvaliteta ostane neupitna. Primarni fokus naših aktivnosti je na razvoju proizvoda koji odgovaraju financijskim potrebama i mogućnostima različitih kategorija klijenata. Obzirom da cijenimo vrijeme kojim klijenti raspolažu, razvijamo proizvode i usluge koji su jednostavni i dostupni.
 • Jednakost i poštivanje različitosti
 • Pri osmišljavanju proizvoda, ponude i pružanja usluge ne diskriminiramo klijente na osnovi nacionalnosti, vjere, spola, roda, rase, političkih uvjerenja, članstva u sindikatu i sl. te nastojimo potaknuti financijsku dostupnost i financijsku uključenost svih društvenih struktura u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo.

  U našim poslovnim prostorima i poslovnicama u kojima izravno kontaktiramo s klijentima poduzimamo sve kako bismo uklonili arhitektonske prepreke za pristup osobama s invaliditetom. S posebnim senzibilitetom pristupamo starijoj populaciji, trudnicama, roditeljima s malom djecom, a usvajanje i poštivanje tih standarda zahtijevamo i od naših ugovornih partnera koji na bilo koji način sudjeluju u pružanju usluga našim klijentima.

  Podržavamo razvoj novih poduzetničkih ideja i novih tehnologija osobito onih koji su značajni za lokalno gospodarstvo. Otvoreni smo suradnji s novoosnovanim trgovačkim društvima i start –up društvima i imamo razumijevanja za njihove specifične potrebe. Prema novim klijentima se odnosimo jednako kao i prema dugogodišnjim klijentima.

  Poslovnim subjektima pružamo podršku u njihovoj namjeri širenja poslovanja i konkurentnosti, osobito ako su izvozno orijentirani i pri tome ih ne diskriminiramo niti po kojoj osnovi.
Načela ponašanja u odnosima s dioničarima
 • Jednakost i transparentnost
 • Banka štiti interese svih svojih dioničara ili potencijalnih investitora, bez diskriminacije ili povlaštenog postupanja.

  Poslovne knjige i dokumentacija su točni i potpuni te se informacije financijske prirode objavljuju i dostupne su svim dioničarima u istom trenutku i na jednak način. Na internetskim stranicama Banke, između ostaloga, objavljuju se godišnja, polugodišnja i kvartalna financijska izvješća, informacije dioničarima o ostvarivanju njihovih prava kao što je sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničara, osnovni akti društva, priopćenja za medije i predstavljanje poslovnih rezultata i podaci o kretanju vrijednosti dionica Banke.

  Potičemo sudjelovanje svih dioničara na Glavnoj skupštini dioničara kako bi iskoristili svoje glasačko pravo i time utjecali na donošenje odluka koje su od najvećeg značaja za poslovanje Banke.

  Kako bi se potencijalnim investitorima omogućilo da prilikom donošenja svojih investicijskih odluka budu informirani o poslovanju Banke, da pisanim putem zatraže i dobiju relevantne podatke, Banka je imenovala osobu zaduženu za odnose sa investitorima, dostupnu na e-mail adresi: investitori@hpb.hr .

  Provodimo učinkovite procedure i sustave upravljanja rizicima, imamo uspostavljene kontrolne funkcije čiju djelotvornost redovito preispitujemo. Od zaposlenika na rukovodećim funkcijama očekujemo da se pridržavaju načela korporativnog upravljanja.
Ostala načela
 • Načela ponašanja u odnosima s ugovornim partnerima
 • HPB Grupa pri donošenju odluke hoće li surađivati s ugovornim partnerima (dobavljačima roba i usluga, pružateljima usluga kojima su eksternalizirane određene aktivnosti, stručnim savjetnicima i sl.) između ostaloga, vodi računa i propituje vrijednosti kojima je posvećen konkretni ugovorni partner. Surađujemo s dobavljačima u koje imamo povjerenja svjesni činjenice da poslovna povezanost s drugim poslovnim subjektima utječe na naš ugled i percepciju javnosti o nama.

  Potičemo odabir pružatelja usluga i dobavljača koji su usvojili, te se u svome poslovanju, vode načelima društvene i korporativne odgovornosti i čije se vrijednosti podudaraju s vrijednostima kojima je posvećena HPB Grupa. Ne surađujemo s dobavljačima koji mogu negativno utjecati na dobar ugled HPB Grupe. Dobavljače odabiremo na temelju jasnih i dokumentiranih kriterija poštujući pri tome jasnu i transparentnu proceduru izbjegavajući svaki, pa i potencijalni sukob interesa. Grupa ne surađuje s poslovnim subjektima u vlasništvu i većinskom suvlasništvu zaposlenika i članova njihove obitelji.

  HPB Grupa poštuje ugovorene rokove i plaća robu i usluge dobavljačima i pružateljima usluga sukladno ugovornim uvjetima. Od dobavljača i pružatelja usluga ne primamo neprimjerene darove niti novac.
 • Načela ponašanja prema zajednici u kojoj poslujemo
 • Naš cilj je pomoći klijentima da postignu financijsku održivost te vjerujemo da radeći posvećeni tome cilju pozitivno utječemo na lokalnu zajednicu u kojoj poslujemo, ali i na društvo u cjelini. Nastojimo svojim radom i prisutnošću kontinuirano doprinositi društvenoj i ekonomskoj dobrobiti zajednica u kojima djelujemo, a pri tome aktivno radimo na umanjenju utjecaja našeg poslovanja na okoliš.

  Naša poslovna strategija temelji se na ideji da budemo dostupni i pristupačni u čemu nam pomaže dugogodišnja poslovna suradnja s HP – Hrvatskom poštom d.d.

  Svojim programima financiranja nastojimo potaknuti lokalno gospodarstvo, biti podrška malom i srednjem poduzetništvu koje svojim kvalitetnim strateškim i poslovnim odlukama mogu imati pozitivan utjecaj na gospodarski i društveni razvoj i stvaranje pozitivne gospodarske klime.

  Naše poslovnice i regionalni centri kontinuirano prate potrebe lokalnih zajednica, poštujući pri tome kulturološke i socijalne razlike zajednica u kojima djelujemo. Izuzetno nam je važno imati dobre partnerske odnose s lokalnom zajednicom, surađivati i promicati inicijative koje nose značajnu društvenu vrijednost.

  Dajemo potporu zajednici u kojoj poslujemo i putem donacija, sponzorstava, organizacija i podrške kulturnim događajima. Izuzetno nam je važno očuvanje i njegovanje kulturne baštine, kao i promicanje suvremene kulturne scene.
 • Načela ponašanja sa regulatornim tijelima
 • U komunikaciji sa regulatornim tijelima smo jasni i otvoreni, ophodimo se s poštovanjem, a financijska i druga dokumentacija koju dostavljamo regulatornim tijelima je transparentna i detaljna te se temelji na usvojenim internim aktima i važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
 • Načela ponašanja sa konkurentima
 • Zdrava konkurencija i tržišno natjecanje potiču nas da kontinuirano razvijamo bolje i konkurentnije proizvode i usluge, stoga poštujemo svoju konkurenciju i uvjete tržišta na kojem poslujemo.
  Vjerujemo u načela poštenog natjecanja stoga se ne upuštamo ni u kakve oblike nelojalne konkurencije, nepoštenog ponašanja ili kršenja pravila tržišnog natjecanja.
 • Načela ponašanja u odnosima sa zaposlenicima
 • Uspjeh HPB Grupe temelji se na kompetentnim, iskusnim i odanim zaposlenicima. Kako bi kao poslodavac bila zanimljiva upravo takvim osobama, HPB Grupa je posvećena stvaranju i održavanju ugodnog i poticajnog radnog okruženja.

  HPB Grupa potiče svoje zaposlenike da razvijaju svoje talente, inovativnost i kreativnost te da pomiču granice svoga profesionalnog razvoja. Vjerujemo u moć kontinuiranog učenja, stoga osmišljavamo i razvijamo programe izobrazbe i omogućujemo interne i eksterne edukacije zaposlenika. Kod zaposlenika potičemo potrebu za unaprjeđenjem vlastitih znanja i vještina, sposobnosti za timski rad, zajedništvo i postizanje zajedničkih poslovnih ciljeva. Osobito nam je važno prenošenje znanja i razmjena iskustava između zaposlenika, jer osim što na taj način širimo znanje, povezujemo zaposlenike oko zajedničkog cilja – unaprjeđenja tog znanja. Važno nam je povjerenje koje zaposlenici imaju u HPB Grupu kao poslodavca te cijenimo njihovu vjernost i odanost.

  HPB Grupa prepoznaje koliko je raznolikost korisna te se tom idejom vodi kod zapošljavanja i u svakodnevnom odnosu sa zaposlenicima i u upravljanju njima. Svi zaposlenici imaju jednake mogućnosti za profesionalno usavršavanje, profesionalni rast i razvoj. Ni u kojem slučaju ne toleriramo favoriziranje niti diskriminaciju zaposlenika na temelju spola, roda, dobi, obiteljskog statusa i stanja, nacionalnosti, rase, vjerskih i političkih uvjerenja, članstva u sindikatu, seksualne orijentacije i identiteta, zdravlja, invaliditeta ili tjelesnog oštećenja.

  Ravnoteža između privatnog i poslovnog života zaposlenika važna nam je jer utječe na zadovoljstvo i posvećenost zaposlenika te u konačnici stvaranju zdravog i ugodnog radnog okruženja. Poštujemo privatni život zaposlenika te ne zloupotrebljavamo tehničke mogućnosti i s tim povezanu dostupnost zaposlenika. Stoga se od zaposlenika koji obavljaju rukovodeće funkcije očekuje da izvan radnog vremena kontaktiraju zaposlenike i članove tima samo iznimno i samo ako to potrebe posla ili projekta zahtijevaju. Uspješnost rukovodećih funkcija procjenjuje se i na temelju postupanja u skladu s etičkim načelima prema zaposlenicima i članovima tima.

  HPB Grupa stvara objektivne i transparentne sustave nagrađivanja svojih zaposlenika s kojima su zaposlenici upoznati na jasan i razumljiv način. Osobito vodimo računa o tome da se poslovni ciljevi postave realno te da se zaposlenicima ne postavljaju nedostižni ciljevi koji bi na bilo koji način za zaposlenike predstavljali izvor dodatnog stresa ili frustracija. Prodajni ciljevi ni na koji način ne smiju ugroziti profesionalan odnos zaposlenika prema klijentu te se pri njihovu postavljanju osobito potiče prepoznavanje potreba klijenta imajući u vidu dobrobit dugoročnosti odnosa klijenta i HPB Grupe.

  HPB Grupa izuzetno cijeni izvrsnost svojih zaposlenika, a pri upravljanju zaposlenicima i njihovu nagrađivanju uzima se u obzir individualni doprinos postizanju ciljeva kao i doprinos cijele skupine (organizacijske jedinice, projektnog tima i sl.).

  U internoj komunikaciji smo jednostavni i otvoreni te nam je bitna točnost i potpunost informacija, neposrednost, transparentnost i ljubazan ton međusobnog ophođenja. Razvijamo instrumente zajedničkog dijeljenja i korištenja informacija. Cijenimo inovativne prijedloge i razlike u mišljenju jer su oni polazište za rast i razvoj HPB Grupe.

  Svjesni činjenice da ponašanje i izvan radnog mjesta utječe na ugled HPB Grupe, zaposlenici u iznošenju svojih političkih, vjerskih, kulturnih i drugih vrijednosnih stavova, osobito u medijskim istupima ili na društvenim mrežama, ne ističu povezanost s HPB Grupom i štite njezin ugled.

  Zaposlenici koriste i s osobitom pažnjom štite imovinu HPB Grupe, a osobito materijalnu imovinu, proizvode i usluge, poslovne planove, podatke, uključivo i osobne podatke o klijentima, zaposlenicima i ugovornim partnerima, intelektualno vlasništvo, autorska prava i povjerljive informacije, koja im je, u vezi s radom, povjerena.

  Zaposlenici HPB Grupe imaju razvijen osjećaj solidarnosti te redovito organiziraju i sudjeluju u inicijativama kojima je cilj ujediniti se radi pomoći kolegama, institucijama i drugim subjektima koji skrbe za najranjivije društvene skupine. Dugogodišnja praksa organiziranja i sudjelovanja u humanitarnim akcijama rezultirala je osobitom povezanošću HPB Grupe s institucijom koja skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi na koju su svi zaposlenici iznimno ponosni.

  Promičemo radno okruženje u kojem su zaposlenici slobodni iznijeti svoje mišljenje i postaviti pitanja višem rukovodstvu. Potičemo stvaranje radnog okruženja u kojem se zaposlenici osjećaju sigurnima prijaviti svako kršenje internih akata, podzakonskih i zakonskih propisa, kao i svaki oblik neetičnog ponašanja klijenata, zaposlenika i ugovornih partnera odnosno dobavljača s kojima HPB Grupa surađuje.

  Usvojili smo efikasne procedure za upravljanje stvarnim i potencijalnim sukobom interesa između profesionalnih i privatnih sfera i odnosa. Sukladno usvojenim procedurama provodimo mjere za sprječavanje zlouporabe povjerljivih i povlaštenih informacija kako bi se spriječile zlouporabe i manipulacije tržištem. Grupa ne tolerira bilo kakav oblik zlouporabe povjerljivih i povlaštenih informacija.

  Zaposlenici HPB Grupe ne nude i ne primaju novac niti neprikladne darove, a neovisnost i nepristranost naših zaposlenika nije ugrožena na štetu Grupe kada donose vlastite investicijske odluke. Neprikladnim darom ne smatramo uobičajene darove koji se daju u promidžbene svrhe, a cilj im je održavanje dobrih poslovnih odnosa s klijentom, pri čemu novčana vrijednost dara ne prelazi protuvrijednost od 500,00 kn. Bez obzira na njegovu vrijednost svaki dar je neprikladan i kao takav nedopušten ako kod zaposlenika stvara obvezu da osobu od koje je primila dar na bilo koji način favorizira, da zahtjevu te osobe dodijeli povlašten tretman ili da učini bilo koju drugu protuuslugu.
Etički kodeks
 • Upravljanje
 • Etički kodeks donosi temeljna načela ponašanja i očekivanja koja HPB Grupa ima od svojih zaposlenika, a ujedno daje smjernice i pojašnjenja zaposlenicima ukoliko se nađu u situacijama koje su, imajući u vidu individualni osjećaj odgovornosti i procjenu, etički nejasne ili dvojbene.

  Ovaj Etički kodeks i načela koja promiče počivaju na činjenici da svi imamo unutarnji osjećaj koji jasno razlikuje što je dobro, a što loše, jasno povlači crtu između poželjnog i nepoželjnog ponašanja. Vjerujemo da o svakom zaposleniku ovisi hoćemo li i koliko uspješno uspjeti taj osjećaj ugraditi u svakodnevno obavljanje radnih zadataka i komuniciranje s klijentima, međusobno ili s ugovornim partnerima. Ukoliko unatoč spomenutom unutarnjem osjećaju zaposlenici i dalje nisu sigurni kako postupiti u određenim etički dvojbenim situacijama, obraćaju se svome neposredno nadređenom rukovoditelju ili svojoj funkciji praćenja usklađenosti.

  Od zaposlenika HPB Grupe se očekuje da svoje ponašanje usklade s etičkim vrijednostima i načelima navedenim u ovom Etičkom kodeksu. Očekivanja od zaposlenika ovise o tome jesu li zaposlenici HPB grupe ili zaposlenici koji upravljaju drugim zaposlenicima, odnosno obavljaju rukovodeću funkciju u HPB Grupi.

  Zaposlenici HPB Grupe dužni su upoznati se i razumjeti pravila i načela navedena u ovom Etičkom kodeksu, detaljno savladati pravila i procedure koje su relevantne za obavljanje radnih zadataka u vezi sa svojim radnim mjestom i raspraviti sve nepoznanice i pitanja u vezi s očekivanjima iz ovog Etičkog kodeksa sa svojim neposredno nadređenim, a po potrebi sa svojom funkcijom praćenja usklađenosti.

  Zaposlenik koji upravlja drugim zaposlenicima i obavlja rukovodeću funkciju dužan je dati svoj doprinos kreiranju i održavanju usklađene korporativne kulture, u kojoj će se poticati i afirmirati usklađenost sa svim regulatornim zahtjevima poslovanja, kao i načelima ovoga Etičkog kodeksa te se osobno zalagati i raditi na postizanju maksimalne usklađenosti u svojoj organizacijskoj jedinici na način da se osiguraju mehanizmi sprječavanja, prepoznavanja i pravovremenog odgovora na sva pitanja neusklađenosti.

  Etički Kodeks, kao i sve njegove naknadne izmjene i dopune, donosi Uprava Banke, a prihvaćaju ga i u svoje poslovanje implementiraju uprave društava HPB-nekretnine d.o.o. i HPB Invest d.o.o.

  Za ažuriranje i praćenje usklađenosti poslovanja organizacijskih jedinica Banke sa načelima koja definira ovaj Etički kodeks zadužuje se funkcija praćenja usklađenosti Banke.

  Etički kodeks objavljuje se na Internet stranicama Banke te Internet stranicama društava HPB-nekretnine d.o.o. i HPB Invest d.o.o.

  Svaki zaposlenik HPB Grupe, uključivo i zaposlenici koji obavljaju rukovodeće funkcije, potpisuju u trenutku stupanja u radni ili ugovorni odnos, izjavu kojom se obvezuju postupati sukladno načelima utvrđenim u ovom Etičkom kodeksu.

  Svako postupanje protivno ovom Etičkom kodeksu smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa.

  Prijave nepravilnosti, nepoštivanja i kršenja ovoga Etičkog kodeksa podnose se elektroničkom poštom na zajedničku email adresu: eticki.kodeks@hpb.hr . Radi razmatranja prijave nepravilnosti ispitat će se sve činjenice i utvrditi relevantne okolnosti što može uključivati i mjere koje predstavljaju ograničenja određenih prava zaposlenika, kao što su primjerice uvid i pregled e-mail korespondencije. HPB Grupa će ukoliko je to moguće i dopušteno zakonom, zaštiti povjerljivost i identitet prijavitelja, a prijavitelju osigurati zaštitu od diskriminacije i mogućeg kažnjavanja te svakog drugog mogućeg oblika štetnih posljedica.

  Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo