eBankarstvo

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i antikorupcijski program

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i antikorupcijski program

UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE - PRIJAVA NEPRAVILNOSTI OD STRANE FIZIČKIH OSOBA KOJIMA JE BANKA RADNO OKRUŽENJE

Ovdje se od strane fizičkih osoba kojima je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Banka) radno okruženje može podnijeti prijava nepravilnosti na daljnje postupanje nadležnim osobama i tijelima Banke.

Banka će u svakom trenutku osigurati povjerljivost raspolaganja informacijama i maksimalnu zaštitu prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba, prijavljene osobe, Povjerljive osobe i njezina Zamjenika kako bi bila stvorena poticajna atmosfera za donošenje odluka o prijavi uočenih nepravilnosti od strane zaposlenika Banke i drugih osoba kojima je Banka radno okruženje.

Gdje i kome se prijavljuju nepravilnosti?

Obrazac za prijavu nepravilnosti

Prijava se podnosi u pisanom obliku na ispunjenom Obrascu za prijavu nepravilnosti:
 • elektroničkim putem, preko posebne adrese elektroničke pošte [email protected],
 • poštom s naznakom Povjerljive osobe ili njezina Zamjenika, naslovljenu na sljedeću adresu:
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo,
Jurišićeva ulica 4.,
10000 Zagreb.

Prijava se podnosi usmenim putem:
 • telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka,
 • na zahtjev prijavitelja, tijekom fizičkog sastanka koji je prijavitelju nepravilnosti potrebno osigurati u razumnom roku.

Za prijave koje su zaprimljene usmeno tijekom telefonskog razgovora, putem drugih sustava glasovnih poruka ili fizičkog sastanka, prijavitelj nepravilnosti ima pravo na provjeru i ispravak prijepisa poziva, zapisnika razgovora i zapisnika sa sastanka kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.
Nepravilnosti
 • Što je nepravilnost?
 • Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na:

  a) područja:
  • javnu nabavu,
  • financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
  • sigurnost i sukladnost proizvoda,
  • sigurnost prometa,
  • zaštitu okoliša,
  • zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost,
  • sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja,
  • javno zdravlje,
  • zaštitu potrošača i
  • zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.

  b) financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije.

  c) na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit.

  d) na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.
 • Tko je prijavitelj nepravilnosti?
 • Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti koje je saznala u svojem radnom okruženju.
 • Tko je Povjerljiva osoba i njezin Zamjenik?
 • Povjerljiva osoba i njezin Zamjenik su fizičke osobe zaposlene u Banci koje su od strane Uprave Banke imenovane radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.
 • Prava i odgovornosti prijavitelja nepravilnosti.
 • Pod uvjetom da svoju prijavu nepravilnosti podnosi u dobroj vjeri, savjesno i pošteno i o kojima ima saznanja i za koje ima opravdan razlog vjerovati da su istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja, prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:
  • zaštitu identiteta i povjerljivosti,
  • sudsku zaštitu,
  • naknadu štete,
  • primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć,
  • emocionalnu podršku,
  • drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom
  • sekundarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć.
 • Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
 • Prijavitelj nepravilnosti sukladno Zakonu može prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti (pučki pravobranitelj):
  a) nakon što je prvo prijavu podnio kanalima za unutarnje prijavljivanje u Banci ili
  b) izravno bez prethodnog podnošenja prijave kanalima za unutarnje prijavljivanje u Banci.

ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

Svi podaci o klijentima dobiveni izravnim ili neizravnim putem, strogo su povjerljivi i služe za unutarnju uporabu. Bez prethodnog i izričitog odobrenja klijenata, Banka ne daje vanjskim osobama ili ustanovama povjerljive podatke, uz iznimku opravdanog zahtjeva nadležnih vlasti ili razmjene općih informacija među bankama.

Zaposlenici su dužni primjenjivati načela Banke u svome radu u postupanju prema suradnicima, klijentima, dobavljačima, konkurentima, ustanovama, dioničarima i široj javnosti.

PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI OD TREĆIH ZAINTERESIRANIH STRANA

Ovdje se od strane fizičkih osoba kojima Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (u daljem tekstu: Banka) nije radno okruženje (u daljem tekstu: treće zainteresirane strane) može podnijeti prijava nepravilnosti, prijevare i sumnje na korupciju na daljnje postupanje Osobi za nepravilnosti.

Gdje i kome se prijavljuju nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti od strane trećih zainteresiranih strana podnosi se Osobi za nepravilnosti:
 • putem e-mail adrese [email protected] ili
 • upućivanjem dopisa poštom s naznakom Osobe za nepravilnosti na adresu:
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo,
Jurišićeva ulica 4.,
10000 Zagreb.


Sadržaj Vaše elektroničke pošte, odnosno prijava, bit će dostupan isključivo Osobi za nepravilnosti.

PRIJAVLJIVANJE KRŠENJA ODREDBI ETIČKOG KODEKSA

Ovdje se može podnijeti prijava kršenja odredbi Etičkog kodeksa na daljnje postupanje Povjereniku za etiku. Zaposlenici Banke u poslovanju i postupanju sa suradnicima, klijentima, dobavljačima, konkurentima, ustanovama, dioničarima i širom javnošću pridržavaju se etičkih načela koja se temelje na moralnim vrijednostima dobrih običaja, pravičnosti, poštenju, savjesnosti i stručnosti.

Gdje i kome se prijavljuje kršenje odredi Etičkog kodeksa?

Prijava kršenja odredi Etičkog kodeksa podnosi se Povjereniku za etiku:
 • putem e-mail adrese [email protected] ili
 • upućivanjem dopisa poštom s naznakom Povjerenika za etiku na adresu:
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo,
Jurišićeva ulica 4.,
10000 Zagreb.


Sadržaj Vaše elektroničke pošte, odnosno prijava, bit će dostupan isključivo Povjereniku za etiku.

Korisni linkovi:

Kontakti

Povjerljiva osoba
Umberta Kostović Pavković
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Telefon: 091 6072 029
e-mail: [email protected]
Zamjenik Povjerljive osobe
Tila Veligošek
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Telefon: 091 6072 003
e-mail: [email protected]
Osoba za nepravilnosti
Darko Vivoda
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
e-mail: [email protected]
Zamjenik Osobe za nepravilnosti
Tomislav Belas
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
e-mail: [email protected]
Povjerenik za etiku
Darko Vivoda
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
e-mail: [email protected]
 
Zamjenik Povjerenika za etiku
Tomislav Belas
Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
e-mail: [email protected]