eBankarstvo

Otvaranje transakcijskog računa

Pristupite svojem računu brzo i jednostavno preko internetskog i mobilnog bankarstva, široke mreže poslovnica i bankomata HPB-a, poslovne mreže Hrvatske pošte i Fine, a za sve upute o načinu ugovaranja obratite se voditelju poslovnog odnosa.
Otvaranje transakcijskog računa

Što omogućuje transakcijski račun?

 • Brz pristup sredstvima
 • Jedan račun za sve valute – multivalutni račun
 • Primanja uplata na račun ili zadavanje naloga za plaćanje
 • Plaćanje putem mobilnog ili internetskog bankarstva
 • Korištenje široke mreže poslovnica i bankomata Banke te poslovnica Fine i poštanskih ureda

Možete otvoriti račun za redovno poslovanje, račune organizacijskih dijelova te račune za posebne namjene prema vašim poslovnim potrebama.

Što je potrebno od dokumentacije?

 • Ispuniti Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
 • Predati Statusna i ostala dokumentacija

Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka u poslovanju s poslovnim korisnicima pročitajte ovdje.

Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je u poslovnicu Banke ili Fine dostaviti obrasce za otvaranje računa:

Obrasci za otvaranje transakcijskog računa

Naziv obrasca

Broj primjeraka

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa

2 primjerka

Informativni predložak za deponenta

1 primjerak

Potpisni karton

3 primjerka ako klijent radi preko Fine, a 2 primjerka ako radi samo preko Banke

Usluge i ovlaštenja po transakcijskom računu

1 primjerak po svakom korisniku usluge, koliko ima korisnika toliko će biti primjeraka

Upitnik za klijente - poslovne subjekte

1 primjerak

Podaci o osobama ovlaštenim za zastupanje / ovlaštenicima

1 primjerak po svakoj osobi koja je osoba ovlaštena za zastupanje, a nije podatke popunila u dijelu Upitnika za klijente - vlasnici.

 

1 primjerak za osobe koje nisu vlasnici niti osobe ovlaštene za zastupanje, ali su:

potpisnik na potpisnom kartonu,

korisnik kartice,

korisnik usluga elektroničkog bankarstva.

Podaci o stvarnom vlasniku

1 primjerak po vlasniku ako isti nije naveden u Upitniku za klijente - poslovne subjekte

Tablice vlasničke strukture - utvrđivanje stvarnog vlasnika

1 primjerak, ovisno o broju vlasnika

Tablica vlasničke strukture

1 primjerak, ovisno o broju vlasnika

Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga

2 primjerka

Punomoć za donositelja naloga za plaćanje

3 primjerka ako klijent radi preko Fine, a 2 primjerka ako radi samo preko Banke u slučaju kada donositelj naloga nije ovlašteni potpisnik po računu.

Statusna i ostala dokumentacija
Statusna dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika ne smije biti stariji od jednog mjeseca.
 • Pravne osobe
 • Rješenje o upisu u sudski registar / izvadak iz sudskog registra odnosno registra nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan
  Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (samo za poslovne subjekte osnovane na području Republike Hrvatske za koje postoji obveza upisa podataka o stvarnom vlasništvu u Registar stvarnih vlasnika)
  Akt nadležnog tijela o osnivanju
  Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS) koja sadrži i OIB
  Akt Poslovnog subjekta za otvaranje računa organizacijskog dijela Poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio Poslovnog subjekta može imati račun
  Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba za zastupanje i potpisnika po računu
  Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba za zastupanje i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
  Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
  Punomoć, ako zahtjev podnosi opunomoćenik
 • Obrtnici
 • Rješenje o upisu u Obrtni registar
  Obrtnica
  Ugovor o ortakluku (ako se radi o zajedničkom obrtu)
  Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
  Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
  Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)
 • Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  Potvrda o dodjeli matičnog broja koju izdaje Ured državne uprave
  Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
  Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
  Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
 • Slobodna zanimanja (medicinski djelatnici, profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici i sl.)
 • Rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela ako je upis u registar propisan, u kojem je naznačen dodijeljen matični broj, ime i prezime i adresa sjedišta
  Obavijest o dodjeli matičnog broja-ukoliko nije navedeno u Rješenju
  Akt nadležnog tijela o osnivanju ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
  Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
  Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
  Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
 • Udruge
 • Rješenje o upisu u registar izdano od ureda državne uprave
  Statut udruge
  Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u
  Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba za zastupanje i potpisnika po računu
  Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba za zastupanje i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
  Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
  Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (samo za poslovne subjekte osnovane na području Republike Hrvatske za koje postoji obveza upisa podataka o stvarnom vlasništvu u Registar stvarnih vlasnika)
 • Nerezidenti
 • Izvod iz registra u koji je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište, drugu valjanu ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenata iz koje se vidi pravni oblik nerezidenata i vrijeme osnivanja (isprava ne smije biti starija od tri mjeseca te treba biti u originalu i ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik, umjesto originala može se prihvatiti ovjerena preslika isprave)
  Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost

Kako do transakcijskog računa?

Predajte zahtjev i potrebnu dokumentaciju u:

Koje pogodnosti nudi HPB?

 • Visa Business Debit kartica bez naplate upisnine i članarine za cijelo vrijeme korištenja kartice uz brz pristup i sigurno plaćanje online
 • Najnaprednije mobilno internetsko bankarstvo – svojim sredstvima možete raspolagati bilo kad i bilo gdje
 • Bez naplate naknade za izvode putem mobilnog i internetskog bankarstva

Transakcijski račun pruža mogućnost

 • Vođenja i održavanja računa uz povoljnu mjesečnu naknadu
 • Ovlastiti jednu ili više osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu
 • Odobravanja dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu
 • Dobivanja potvrde o bonitetu BON 2.

Izvještavanje o stanju i promjenama računa prema odabiru

Potrebni su mi podaci o solventnosti BON 2

Podatke o solventnosti Banka izdaje na zahtjev klijenta – vlasnika računa ili na zahtjev nekog drugog poslovnog subjekta ovisno o tome da li se klijent – vlasnik računa usuglasio sa davanjem navedenih podataka na zahtjev drugih poslovnih subjekata.

Obrazac BON 2 sadrži sljedeće podatke o poslovnom subjektu:

 • Stanje sredstava na računu
 • Ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30 dana
 • Prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana
 • Iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu
 • Iznos evidentiranih nepodmirenih obveza
 • Broj dana neprekidne blokade računa
 • Broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci

Kako zatražiti BON 2?

Predajte zahtjev u poslovnicama bankeemail-om ili faksom na broj 01 4804 698