Javno objavljene informacije

Sukladno odredbi članka 364. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08 i 74/09) i smjernicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatska poštanska banka d.d. izradila je slijedeće dokumente objavljenih informacija: