eBankarstvo

Transparentno korporativno upravljanje

HPB slijedi etički poslovni pristup i primjenjuje najbolje prakse korporativnog upravljanja uz kontinuirano regulatorno usklađenje svojih poslovnih aktivnosti i procesa
Transparentno korporativno upravljanje
Banka promiče snažan nadzor, transparentnost i upravljanje rizicima na svim razinama organizacije, osiguravajući otpornost i dugoročno očuvanje vrijednosti u svom poslovanju. Banka održava poslovne prakse korporativnog upravljanja kroz uzorno upravljanje i odgovornost Uprave, menadžmenta i Nadzornog odbora. Predana je visokim etičkim standardima kroz snažan kodeks etike i poslovnog ponašanja koji  promiče kulturu integriteta. Banka njeguje odnose s dionicima kroz transparentnost i otvorenu komunikaciju.
Etički kodeks
Etički kodeks
Upoznajte se sa sustavom vrijednosti kojima je HPB posvećena. Svjesna da njeno poslovanje i usluge koje pruža,  djelovanje u društvenoj zajednici i prisustvo u javnom prostoru utječu na klijente, zaposlenike, društvenu zajednicu, dioničare, regulatorna tijela, ugovorne partnere i konkurenciju Banke, HPB u svoj  Etički kodeks u središte pozornosti stavlja odnose sa svojim dionicima.
Kodeks korporativnog upravljanja
Banka redovito objavljuje godišnji Upitnik o usklađenosti s Kodeksom korporativnog upravljanja, kojeg su uspostavile HANFA i Zagrebačka burza d.d. s ciljem promicanja djelotvornog upravljanja i odgovornosti za društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze. Putem Upitnika o usklađenosti s Kodeksom korporativnog upravljanja Banka objavljuje podatke koji se odnose općenito na pravila dobrog upravljanja društvom (G), ali i informacije vezane uz strategiju društva, uzimajući u obzir potencijalni učinak aktivnosti na okoliš i zajednicu (E), poticanje etičnog ponašanja, poštivanje ljudskih prava te pogodno i stimulativno radno okruženje (S). Prema Godišnjem izvješću o korporativnom upravljanju za 2020. godinu, Banci je u prosincu 2021. dodijeljena nagrada za najbolju usklađenost s Kodeksom korporativnog upravljanja na Službenom tržištu Zagrebačke burze.
Kodeks korporativnog upravljanja
Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i antikorupcijski program
Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i antikorupcijski program
U skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022) kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti koji prijavljuju nepravilnosti u svojem radnom okruženju, Banka u svakom trenutku osigurava povjerljivost raspolaganja informacijama uz maksimalnu zaštitu prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba, prijavljene osobe, Povjerljive osobe i njezina Zamjenika u cilju stvaranja poticajne atmosfere za donošenje odluka o prijavi uočenih nepravilnosti od strane zaposlenika Banke i drugih osoba kojima je Banka radno okruženje.
Banka, podatke o klijentima, dobivene izravnim ili neizravnim putem, također drži strogo povjerljivim te iste koristi za unutarnju uporabu. Bez prethodnog i izričitog odobrenja klijenata, Banka ne daje vanjskim osobama ili ustanovama povjerljive podatke, uz iznimku opravdanog zahtjeva nadležnih vlasti ili razmjene općih informacija među bankama.
Sprječavanje sukoba interesa
Politika upravljanja sukobom interesa je temeljni akt HPB Grupe kojim se uspostavljaju osnovna načela kojima je cilj utvrđivanje, smanjenje ili sprječavanje stvarnih i potencijalnih sukoba interesa.Načela koja donosi ova Politika integrirana su u operativne procese i interne akte Banke kako bi se u organizacijskom i operativnom smislu uspostavili mehanizmi, mjere i postupci u vezi upravljanja sukobom interesa.
Načela ove Politike također se primjenjuju kod upravljanja i sprječavanja sukoba interesa koji može nastati u vezi pružanja investicijskih usluga klijentima i obavljanja investicijskih aktivnosti u svezi poslovanja s financijskim instrumentima.
Sprječavanje sukoba interesa