eBankarstvo

Investicijski fondovi

U slučaju viška financijskih sredstava dostupni su vam i investicijski fondovi HPB-Investa kojim upravlja iskusan i profesionalan tim stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom na poslovima upravljanja imovinom i fondovima.
Investicijski fondovi

Zašto ulagati u otvorene investicijske fondove?

 • Mogućnost ostvarivanja viših prinosa od klasične štednje, uz preuzimanje određenog rizika
 • Ne trebaju vam velika početna sredstva
 • Raspodjela ulaganja u različite financijske proizvode radi smanjenja rizika
 • Vašim novcem upravljaju stručnjaci
 • Usluga investicijskog savjetovanja bez naplate naknade
 • Nema vremenskog ograničenja ulaganja
 • Jednostavan postupak ulaganja i praćenja stanja vaših udjela
 • Regulatorna zaštita – upravljanje fondovima strogo je regulirano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Fondovi HPB Investa
 • HPB Dionički fond
 • Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u dionice te su spremni prihvatiti veći rizik.

  Budući da je minimalno 70% imovine Fonda trajno izloženo dioničkom tržištu, kretanje cijene udjela Fonda može imati visoku volatilnost te se zbog toga preporuča ulaganje na rok duži od dvije godine.
  • Fond ulaže u prvoklasne dionice domaćih i stranih izdavatelja.
  • Minimalan ulog je 50 eura (12 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna je 1,0% od iznosa koji se povlači, za rok ulaganja do jedne godine. Za ulaganja duža od jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.
  • Preporučeni rok ulaganja je duži od 2 godine.
  • HPB Dionički fond – Informacije za ulagatelje
  • Ključne informacije za ulagatelje

  Saznajte više
 • HPB Global fond
 • Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u kombinaciju različito rizičnih instrumenata poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca.

  Kretanje cijene udjela Fonda može imati visoku volatilnost te se zbog toga preporuča ulaganje na rok duži od dvije godine.
  • Fond ulaže u domaće i inozemne obveznice, dionice, instrumente tržišta novca i kapitala te u druge investicijske fondove.
  • Minimalan ulog je 50 eura (12 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna je 1,0% od iznosa koji se povlači, za rok ulaganja do jedne godine. Za ulaganja duža od jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.
  • Preporučeni rok ulaganja je duže od dvije godine.
  • HPB Global fond – Informacije za ulagatelje
  • Ključne informacije za ulagatelje

  Saznajte više
 • HPB Bond Plus fond
 • Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji svoja sredstva žele uložiti u kombinaciju različito rizičnih instrumenata poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Najveći dio imovine fonda bit će izložen obveznicama, a manji dio dionicama.

  Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu dana.
  • Imovina fonda ulagat će se primarno u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira. Imovina Fonda će se manjim dijelom ulagati u dionice i vrijednosne papire izjednačene s dionicama te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene prenosive vrijednosne papire te aktivne repo ugovore.
  • Minimalni ulog je 100 eura (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna je 0,5% od iznosa koji se povlači, za rok ulaganja kraći od 6 mjeseci.
  • Preporučeni rok ulaganja je duži od godinu dana.
  • HPB Bond Plus fond – Informacije za ulagatelje
  • Ključne informacije za ulagatelje

  Saznajte više
 • HPB Obveznički fond
 • Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji se smatraju konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja te su spremni prihvatiti nisku do umjerenu razdiobu rizika.

  Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do devet mjeseci ulaganja.
  • Fond ulaže u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira, u omjeru ne manjem od 75% obveznice.
  • Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj ili SAD-u ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.
  • Minimalni ulog je 100 eura (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna je 0,5% od iznosa koji se povlači za rok ulaganja kraći od 6 mjeseci.
  • Preporučeni rok ulaganja je devet mjeseci i duži.
  • HPB Obveznički fond – Informacije za ulagatelje
  • Ključne informacije za ulagatelje

  Saznajte više
 • HPB Kratkoročni obveznički eurski fond
 • HPB Kratkoročni obveznički kunski fond je otvoreni investicijski fond kojemu je investicijski cilj nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.
  • Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Fond također može ulagati i u repo poslove, fondove te financijske izvedenice.
  • Minimalni ulog je 100 eura (15 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne naknade, a izlazna je 1% od iznosa koji se povlači za ulaganje jednaka ili kraća od mjesec dana.
  • Preporučeni rok ulaganja – duže od šest mjeseci.
  • HPB Kratkoročni obveznički eurski fond – Informacije za ulagatelje
  • Ključne informacije za ulagatelje

  Saznajte više
 • HPB Kratkoročni obveznički fond
 • HPB Kratkoročni obveznički kunski fond je otvoreni investicijski fond kojemu je investicijski cilj nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.
  • Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Osim u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite, Fond može ulagati i u repo poslove, fondove te financijske izvedenice.
  • Minimalan ulog je 50 eura (12 eura ako se radi o investicijskom planu).
  • Nema ulazne i izlazne naknade.
  • Preporučeni rok ulaganja – duže od šest mjeseci
  • HPB Kratkoročni obvezničkii fond – Informacije za ulagatelje
  • Ključne informacije za ulagatelje

  Saznajte više

Investicijski fondovi u brojkama

 • Ne plaćate ulaznu naknadu
 • Minimalan ulog u fondove HPB Investa je 50 eura, odnosno 100 eura kod određenih fondova.
 • Ukoliko ugovarate ulaganje putem investicijskog plana, dovoljno je izdvojiti 12 eura mjesečno, odnosno 15 eura kod određenih fondova.
 • Do vaših sredstava možete doći u svakom trenutku. Zakonski rok isplate sredstava je 7 dana od primitka Zahtjeva za otkup
 • Nakon dvije godine ulaganje, ne plaća se porez na kapitalnu dobit
Često postavljena pitanja
 • Koje su prednosti otvorenih investicijskih fondova HPB Investa?
 • Prednosti otvorenih investicijskih fondova HPB Investa su:
  • Mogućnost ostvarivanja viših prinosa od klasične štednje, uz preuzimanje određenog rizika;
  • Ne trebaju vam velika početna sredstva;
  • S malim iznosima možete kupiti puno različitih vrijednosnih papira te time disperzirati rizik ulaganja;
  • Vašim novcem upravljaju stručnjaci;
  • Nema vremenskog ograničenja ulaganja;
  • Jednostavan postupak ulaganja i praćenja stanja vaših udjela;
  • Regulatorna zaštita – upravljanje fondovima strogo je regulirano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

  Prednosti ulaganja u otvorene investicijske fondove HPB Investa su također dostupnost i jednostavnost ulaganja, s obzirom na to da udjele možete kupiti, prodati ili zamijeniti u svim poslovnicama HPB-a, te putem HPB mobilnog internetskog bankarstva.

  Prije nego što odluče ulagati u otvorene investicijske fondove HPB Investa, preporuka je svim potencijalnim ulagateljima da se upoznaju s prospektima i pravilima svakog fonda te ključnim informacijama za ulagatelje koji su objavljeni na web stranici HPB Investa. Navedeni dokumenti mogu se dobiti u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke.
 • Kakav je rizik kod ulaganja u otvorene investicijske fondove HPB Investa?
 • Stupanj rizika fonda ovisi o njegovoj dinamici poslovanja. Od otvorenih investicijskih fondova HPB Investa, najniži stupanj rizika nosi ulaganje u  HPB Kratkoročni obveznički i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond. HPB Obveznički fond nosi sa sobom nizak do umjeren stupanj rizika. Ulaganje u mješoviti i dionički fond nosi veće rizike, uz potencijalno više prinose, ukoliko je ulagatelj spreman na dugoročno ulaganje. Prije nego što odluče ulagati u otvorene investicijske fondove HPB Investa, preporuka je svim potencijalnim ulagateljima da se upoznaju s prospektima i pravilima svakog fonda te ključnim informacijama za ulagatelje koji su objavljeni na web stranici HPB Investa. Navedeni dokumenti mogu se dobiti u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke.
 • Na koji se način ulažu moja financijska sredstva?
 • Prikupljena sredstva ulažu se u različite financijske instrumente. Kupljeni financijski instrumenti predstavljaju imovinu fonda. Odluku o tome koji će financijski instrumenti biti kupljeni, donose fond menadžeri društva za upravljanje fondovima, sukladno Prospektom definiranoj politici ulaganja. Prospekt svakog fonda odobrava Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija.

  Prije nego što odluče ulagati u otvorene investicijske fondove HPB Investa, preporuka je svim potencijalnim ulagateljima da se upoznaju s prospektima i pravilima svakog fonda te ključnim informacijama za ulagatelje koji su objavljeni na web stranici HPB Investa. Navedeni dokumenti mogu se dobiti u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke.
 • Što je udjel u fondu?
 • Cjelokupna imovina fonda je podijeljena na jednake dijelove  tj. udjele. Svaki udjel je proporcionalni dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda. HPB Invest svakodnevno objavljuje cijene udjela za fondove kojima upravlja na svojoj web stranici.

  Prije nego što odluče ulagati u otvorene investicijske fondove HPB Investa, preporuka je svim potencijalnim ulagateljima da se upoznaju s prospektima i pravilima svakog fonda te ključnim informacijama za ulagatelje koji su objavljeni na web stranici HPB Investa. Navedeni dokumenti mogu se dobiti u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke.

Dokumenti

Svi potencijalni ulagatelji upućuju se da pročitaju i prouče Prospekte, Pravila i Ključne informacije za ulagatelje. Prospekti i Pravila svih otvorenih investicijskih fondova HPB Investa te Ključne informacije za ulagatelje dostupni su na stranici HPB Investa, u sjedištu HPB Investa, Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb,  u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke.