Namjenski kredit za POS gradnju - HPB - Hrvatska poštanska banka

Namjenski kredit za POS gradnju

Vrsta kredita

Dugoročni namjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR.

Korisnik kredita

Korisnik kredita može biti državljanin Republike Hrvatske koja s Agencijom za prvni promet i posredovanje nekretninama (APN) ima potpisan Predugovor o kupoprodaji stana/garaže u stambenoj zgradi.

Namjena kredita

za podmirenje prvog obroka ugovorene kupoprodajne cijene, a predstavlja vlastito učešće kupca stanova društvene poticajne stanogradnje koji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama ima potpisan Predugovor o kupoprodaji stana.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
Od 1.500,00 do 15.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita.
Rok otplate kredita Od 13 do 240 mjeseci.
Godišnja kamatna stopa

Klijent*

Varijabilni dio: 6M NRS1 za EUR**

Fiksni dio: 4,22%

Kamatna stopa: 5,36%

Naknada

1,00% od iznosa kredita i plaća ju korisnik kredita iz vlastitih sredstava

Poček*

Do 3 mjeseca

Način korištenja kredita

Kredit se koristi prijenosom sredstava na poseban račun APN-a otvoren u Banci, u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

* Poček je uključen u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka Banka mjesečno obračunava i naplaćuje kamatu po stopi redovne kamate. Korisnik kredita obvezuje se plaćati kamatu u iznosima i u roku dospijeća navedenim u otplatnom planu kredita koji je prilog ugovoru o kreditu.

**Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

***visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%.