Otvaranje transakcijskog računa

Što omogućuje transakcijski račun?

 • Brz pristup sredstvima
 • Jedan račun za sve valute – multivalutni račun
 • Primanja uplata na račun ili zadavanje naloga za plaćanje
 • Plaćanje putem mobilnog ili internetskog bankarstva
 • Korištenje široke mreže poslovnica i bankomata Banke te poslovnica Fine i poštanskih ureda

Možete otvoriti račun za redovno poslovanje, račune organizacijskih dijelova te račune za posebne namjene prema vašim poslovnim potrebama.

Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka u poslovanju s poslovnim korisnicima pročitajte ovdje.

Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je u poslovnicu Banke ili Fine dostaviti obrasceObrasce možete ispuniti direktno na vašem računalu te potom ispisati radi potrebe vlastoručnog potpisa. za otvaranje računa:

Naziv obrascaBroj primjeraka
2 primjerka
1 primjerak
3 primjerka ako klijent radi preko Fine, a 2 primjerka ako radi samo preko Banke
1 primjerak po svakom korisniku usluge, koliko ima korisnika toliko će biti primjeraka
1 primjerak
1 primjerak po svakoj osobi koja je osoba ovlaštena za zastupanje, a nije podatke popunila u dijelu Upitnika za klijente – vlasnici.

1 primjerak za osobe koje nisu vlasnici niti osobe ovlaštene za zastupanje, ali su:

 • potpisnik na potpisnom kartonu,
 • korisnik kartice,
 • korisnik usluga elektroničkog bankarstva.
1 primjerak po vlasniku ako isti nije naveden u Upitniku za klijente – poslovne subjekte
1 primjerak za svakog direktora strane pravne osobe (ne popunjavaju poslovni korisnici rezidenti)
1 primjerak, ovisno o broju vlasnika
1 primjerak, ovisno o broju vlasnika
2 primjerka
3 primjerka ako klijent radi preko Fine, a 2 primjerka ako radi samo preko Banke u slučaju kada donositelj naloga nije ovlašteni potpisnik po računu.
Statusna i ostala dokumentacija
Pravne osobe
 • Rješenje o upisu u sudski registar / izvadak iz sudskog registra odnosno registra nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan
 • Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 • Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS) koja sadrži i OIB
 • Akt Poslovnog subjekta za otvaranje računa organizacijskog dijela Poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio Poslovnog subjekta može imati račun
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba za zastupanje i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba za zastupanje i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
 • Punomoć, ako zahtjev podnosi opunomoćenik
Obrtnici
 • Rješenje o upisu u Obrtni registar
 • Obrtnica
 • Ugovor o ortakluku (ako se radi o zajedničkom obrtu)
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)
 • Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Potvrda o dodjeli matičnog broja koju izdaje Ured državne uprave
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
Slobodna zanimanja (medicinski djelatnici, profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici i sl.)
 • Rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela ako je upis u registar propisan, u kojem je naznačen dodijeljen matični broj, ime i prezime i adresa sjedišta
 • Obavijest o dodjeli matičnog broja-ukoliko nije navedeno u Rješenju
 • Akt nadležnog tijela o osnivanju ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
Udruge
 • Rješenje o upisu u registar izdano od ureda državne uprave
 • Statut udruge
 • Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba za zastupanje i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba za zastupanje i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
Nerezidenti
 • Izvod iz registra u koji je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište, drugu valjanu ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenata iz koje se vidi pravni oblik nerezidenata i vrijeme osnivanja (isprava ne smije biti starija od tri mjeseca te treba biti u originalu i ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik, umjesto originala može se prihvatiti ovjerena preslika isprave)
 • Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost


Statusna dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.

Kako do transakcijskog računa?

Predajte zahtjev i potrebnu dokumentaciju u:

Koje pogodnosti nudi HPB?

 • Visa Business Debit kartica bez naplate upisnine i članarine za cijelo vrijeme korištenja kartice uz brz pristup i sigurnoVbV (Verified by Visa) usluga omogućuje kupnju putem interneta uz najviši stupanj zaštite od neovlaštenog korištenja podataka s kartice putem 3-D Secure sustava. plaćanje online
 • Najnaprednije mobilno i internetsko bankarstvo – svojim sredstvima možete raspolagati bilo kad i bilo gdje
 • Bez naplate naknade za izvode putem mobilnog i internetskog bankarstva

Transakcijski račun pruža mogućnost:

 • Vođenja i održavanja računa uz povoljnu mjesečnu naknadu
 • Ovlastiti jednu ili više osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu
 • Odobravanja dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu
 • Dobivanja potvrde o bonitetu BON 2

Izvještavanje o stanju i promjenama računa prema odabiru

Potrebni su mi podaci o solventnosti BON 2

Podatke o solventnosti Banka izdaje na zahtjev klijenta – vlasnika računa ili na zahtjev nekog drugog poslovnog subjekta ovisno o tome da li se klijent – vlasnik računa usuglasio sa davanjem navedenih podataka na zahtjev drugih poslovnih subjekata.

Obrazac BON 2 sadrži sljedeće podatke o poslovnom subjektu:

 • Stanje sredstava na računu
 • Ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30 dana
 • Prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana
 • Iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu
 • Iznos evidentiranih nepodmirenih obveza
 • Broj dana neprekidne blokade računa
 • Broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci

Kako zatražiti BON 2?

Predajte zahtjev u poslovnicama banke, email-om ili faksom na broj 01 4804 698