Otvaranje transakcijskog računa

Što omogućuje transakcijski račun?

 • Brz pristup sredstvima
 • Jedan račun za sve valute – multivalutni račun
 • Primanja uplata na račun ili zadavanje naloga za plaćanje
 • Plaćanje putem mobilnog ili internetskog bankarstva
 • Korištenje široke mreže poslovnica i bankomata Banke te poslovnica Fine i poštanskih ureda

Možete otvoriti račun za redovno poslovanje, račune organizacijskih dijelova te račune za posebne namjene prema vašim poslovnim potrebama.

Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka u poslovanju s poslovnim korisnicima pročitajte ovdje.

Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je u poslovnicu Banke ili Fine dostaviti obrasceObrasce možete ispuniti direktno na vašem računalu te potom ispisati radi potrebe vlastoručnog potpisa. za otvaranje računa:

Naziv obrasca Broj primjeraka
2 primjerka
1 primjerak
3 primjerka ako klijent radi preko Fine, a 2 primjerka ako radi samo preko Banke
1 primjerak po svakom korisniku usluge, koliko ima korisnika toliko će biti primjeraka
1 primjerak
1 primjerak po svakoj osobi koja je osoba ovlaštena za zastupanje, a nije podatke popunila u dijelu Upitnika za klijente – vlasnici.

1 primjerak za osobe koje nisu vlasnici niti osobe ovlaštene za zastupanje, ali su:

 • potpisnik na potpisnom kartonu,
 • korisnik kartice,
 • korisnik usluga elektroničkog bankarstva.
1 primjerak po vlasniku ako isti nije naveden u Upitniku za klijente – poslovne subjekte
1 primjerak, ovisno o broju vlasnika
1 primjerak, ovisno o broju vlasnika
2 primjerka
3 primjerka ako klijent radi preko Fine, a 2 primjerka ako radi samo preko Banke u slučaju kada donositelj naloga nije ovlašteni potpisnik po računu.
Statusna i ostala dokumentacija
Pravne osobe
 • Rješenje o upisu u sudski registar / izvadak iz sudskog registra odnosno registra nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan
 • Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (samo za poslovne subjekte osnovane na području Republike Hrvatske za koje postoji obveza upisa podataka o stvarnom vlasništvu u Registar stvarnih vlasnika)
 • Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 • Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS) koja sadrži i OIB
 • Akt Poslovnog subjekta za otvaranje računa organizacijskog dijela Poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio Poslovnog subjekta može imati račun
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba za zastupanje i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba za zastupanje i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
 • Punomoć, ako zahtjev podnosi opunomoćenik
Obrtnici
 • Rješenje o upisu u Obrtni registar
 • Obrtnica
 • Ugovor o ortakluku (ako se radi o zajedničkom obrtu)
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)
 • Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Potvrda o dodjeli matičnog broja koju izdaje Ured državne uprave
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
Slobodna zanimanja (medicinski djelatnici, profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici i sl.)
 • Rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela ako je upis u registar propisan, u kojem je naznačen dodijeljen matični broj, ime i prezime i adresa sjedišta
 • Obavijest o dodjeli matičnog broja-ukoliko nije navedeno u Rješenju
 • Akt nadležnog tijela o osnivanju ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba (vlasnika računa) i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
Udruge
 • Rješenje o upisu u registar izdano od ureda državne uprave
 • Statut udruge
 • Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u
 • Preslike identifikacijskih isprava ovlaštenih osoba za zastupanje i potpisnika po računu
 • Preslike potvrda o OIB-ovima ovlaštenih osoba za zastupanje i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara (samo u slučaju zahtjeva za otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
 • Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (samo za poslovne subjekte osnovane na području Republike Hrvatske za koje postoji obveza upisa podataka o stvarnom vlasništvu u Registar stvarnih vlasnika)
Nerezidenti
 • Izvod iz registra u koji je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište, drugu valjanu ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenata iz koje se vidi pravni oblik nerezidenata i vrijeme osnivanja (isprava ne smije biti starija od tri mjeseca te treba biti u originalu i ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik, umjesto originala može se prihvatiti ovjerena preslika isprave)
 • Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost


Statusna dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.


Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika ne smije biti stariji od jednog mjeseca.

Kako do transakcijskog računa?

Predajte zahtjev i potrebnu dokumentaciju u:

Koje pogodnosti nudi HPB?

 • Visa Business Debit kartica bez naplate upisnine i članarine za cijelo vrijeme korištenja kartice uz brz pristup i sigurnoVbV (Verified by Visa) usluga omogućuje kupnju putem interneta uz najviši stupanj zaštite od neovlaštenog korištenja podataka s kartice putem 3-D Secure sustava. plaćanje online
 • Najnaprednije mobilno i internetsko bankarstvo – svojim sredstvima možete raspolagati bilo kad i bilo gdje
 • Bez naplate naknade za izvode putem mobilnog i internetskog bankarstva

Transakcijski račun pruža mogućnost:

 • Vođenja i održavanja računa uz povoljnu mjesečnu naknadu
 • Ovlastiti jednu ili više osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu
 • Odobravanja dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu
 • Dobivanja potvrde o bonitetu BON 2

Izvještavanje o stanju i promjenama računa prema odabiru

Potrebni su mi podaci o solventnosti BON 2

Podatke o solventnosti Banka izdaje na zahtjev klijenta – vlasnika računa ili na zahtjev nekog drugog poslovnog subjekta ovisno o tome da li se klijent – vlasnik računa usuglasio sa davanjem navedenih podataka na zahtjev drugih poslovnih subjekata.

Obrazac BON 2 sadrži sljedeće podatke o poslovnom subjektu:

 • Stanje sredstava na računu
 • Ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30 dana
 • Prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana
 • Iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu
 • Iznos evidentiranih nepodmirenih obveza
 • Broj dana neprekidne blokade računa
 • Broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci

Kako zatražiti BON 2?

Predajte zahtjev u poslovnicama banke, email-om ili faksom na broj 01 4804 698