Pristup informacijama

Katalog informacija

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03 i 144/10) Hrvatska poštanska banka sastavila je Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama. Katalog sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire HPB.

Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva HPB-u. Ukoliko zahtjev podnosite pisanim putem, molimo vas da popunite jedan od niže navedenih obrazaca i pošaljete ga na e-mail: sluzbenikzainformiranje@hpb.hr ili poštom na adresu:

HPB d.d.
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
Službenik za informiranje

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, HPB ima pravo tražiti od korisnika pristupa informacijama naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije te naknadu troškova dostave tražene informacije na temelju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014), koje je donijela Povjerenica za informiranje.