Mali i srednji poduzetnici lakše do obrtnih sredstava za izvoz

HBOR je potpisao Sporazum o osiguranju portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike sa četiri banke među kojima je i Hrvatska poštanska banka

Program osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike provodit će se u suradnji s bankama potpisnicima kao osiguranicima kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup financiranju obrtnih sredstava.

Banke će, prema unaprijed dogovorenim uvjetima, samostalno odlučivati o kreditima za koje HBOR osigurava uz 80% pokrića glavnice i redovne kamate.

Ovaj program omogućit će brže, jednostavnije i sigurnije odobrenje kredita bez dodatnog administriranja za svaki pojedini kredit.

U osigurani portfelj mogu biti uključeni krediti odobreni poduzetnicima koji imaju manje od 250 zaposlenih, koji su u zadnjoj poslovnoj godini ostvarili godišnji poslovni prihod do najviše 50 milijuna kuna te kojima je odobren kredit do iznosa od milijun kuna.