Vaša prava u korištenju proizvoda i usluga HPB-a

Ključne informacije za vas.

Informiranje o proizvodima/uslugama Banke

Kako biste odabrali proizvode i usluge koje vam najbolje odgovaraju HPB će vam dati ključne informacije u jasnoj formi, odvojenoj od marketinških sadržaja.

Prije uspostavljanja poslovnog odnosa informacijama možete pristupiti:

Vaša prava pri izvršavanju plaćanja u Europi

Zahvaljujući propisima EU-a vaša su elektronička plaćanja sve jeftinija, jednostavnija i sigurnija.

 • Plaćanja možete izvršavati u cijeloj Europi (EU, Island, Norveška i Lihtenštajn) jednostavno i
  sigurno kao i u svojoj matičnoj zemlji.
 • Ako koristite platnu karticu izdanu u EUu, trgovac vam više neće moći zaračunati dodatne troškove.
 • Propisi obuhvaćaju sve vrste elektroničkih plaćanja (npr. kreditne transfere, izravna terećenja, kartična plaćanja…).
 • Svatko tko zakonito boravi u Europi ima pravo na otvaranje računa u banci za izvršavanje elektroničkih plaćanja („račun za plaćanje”).

Informacija klijentima - korisnicima kredita

Odgovorno upravljajte vlastitim dugom

Hrvatska poštanska banka poziva sve klijente koji su korisnici kredita (nenamjenskih, namjenskih, stambenih, dopuštenih prekoračenja po tekućim računima, kredita po kreditnim karticama i dr.) da odgovorno upravljaju vlastitim dugovima i pravovremeno, odmah po dospijeću otplaćuju dospjeli dug po kreditima.

Neispunjavanje obveza prema Banci uzrokuje dodatne financijske izdatke za svakog korisnika kredita u obliku zatezne kamate na dospjeli dug i/ili dodatnih troškova radi poduzimanja aktivnosti Banke za naplatu nepodmirenih obveza.

Ukoliko ste neuredni u otplati kredita, to može biti prepreka da vam Banka odobri novi kredit. Isto tako, ako niste u mogućnosti podmirivati dugovanje prema Banci, to će postati obveza vašeg jamca ili sudužnika koji je dužan umjesto vas vraćati kredit i koji također može imati poteškoća kod odobravanja novih kredita.

U slučaju neispunjavanja obveza plaćanja, Banka korisniku kredita šalje pisani poziv za podmirenje obveza (opomenu) bez naplate naknade sa zamolbom da podmiri dospjeli dug. Ukoliko izostane podmirenje duga, Banka šalje novi pisani poziv za podmirenje obveza korisniku kredita i svim ostalim sudionicima u kreditu (jamcu, sudužniku, založnom dužniku/fiducijarnom dužniku) bez naplate naknade. Pozivamo vas da aktivno i odgovorno prihvatite sve pozive, obavijesti i informacije koje vam prosljeđuje Banka tijekom procesa otplate vašeg kredita i da odmah reagirate podmirenjem dospjelog duga.

Uvažavajući odredbe hrvatskih zakona, izvješćujemo vas da je dodatno skraćeno cjelokupno razdoblje opominjanja u odnosu na vrijeme u kojem Banka treba uslijed izostanka naplate duga aktivirati instrumente osiguranja otplate kredita. Zbog toga možete očekivati da ćete već krajem kolovoza 2018. dobiti od Banke pisani poziv za podmirenje obveza i molimo vas da što prije podmirite vašu dospjelu obvezu po kreditu.

Posljedica neispunjavanja obveza, nakon što vam je Banka poslala pozive za podmirenje obveza, bit će pokretanje mjera prisilne naplate i aktiviranje ugovorenih instrumenata osiguranja (izjave o suglasnosti na zapljenu primanja, zadužnice, pokretanje ovršnog postupka na cjelokupnoj imovini i dr.) što će u konačnici rezultirati blokadom računa korisnika i ostalih sudionika u kreditu. Banka može u slučaju neispunjavanja obveza otkazati ugovor o kreditu odnosno pokrenuti sudski postupak što može rezultirati i prisilnom prodajom nekretnine ako je ona jedan od ugovorenih instrumenata osiguranja povrata kredita. Važno je znati da Banka može po vlastitoj procjeni odrediti redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja povrata kredita na što korisnici kredita i ostali sudionici u kreditnom poslu ne mogu utjecati.

Stoga vas pozivamo da odgovorno upravljate vlastitim dugom i surađujete s Bankom kako bi pravodobno podmirili vaš dospjeli dug odmah po dospijeću, a najkasnije po primitku prvog poziva za podmirenje obveze i tako spriječili pokretanje postupka prisilne naplate duga od strane Banke.

Vaša Hrvatska poštanska banka

Zaštita potrošača i nepotrošača

 • Mjerama i aktivnostima Banke poboljšavamo položaj potrošača i nepotrošača u korištenju bankovnih i/ili financijskih proizvoda i usluga Banke.
 • Poboljšavamo vašu kvalitetu života i uživanja visokih standarda zaštite potrošača i nepotrošača s ciljem borbe protiv nepoštene poslovne prakse, nepoštenih ugovornih odredbi, nedopuštenog oglašavanja, nesigurnih proizvoda i nekvalitetnih usluga.
 • Osiguravamo pošteno, pravedno, transparentno i profesionalno postupanje prodajnog osoblja Banke pri prodaji proizvoda i usluga i pružanju druge vrste usluga uzimajući u obzir prava i interese potrošača i nepotrošača.
 • Slušanjem vaših potreba osiguravamo vam iskren i profesionalno pošten odnos, dajemo informacije u vezi sa kupnjom proizvoda i usluga koji odgovaraju potrebama, financijskim navikama i preferencijama potrošača i nepotrošača.
 • Informiramo i educiramo vas o vašim pravima uz pružanje mogućnosti odlučivanja i izbora što znači da vam osiguravamo slobodu odabira proizvoda i usluga, pravo na raskid ugovora o korištenju proizvoda/usluge, visoke sigurnosne standarde kao i pravo na informiranost o sadržaju i kvaliteti proizvoda, pravo na jasne i transparentne ugovorne odredbe te na zaštitu od zavaravajuće i agresivne poslovne prakse.

Vaša prava

Prigovori

Sukladno odredbama članka 309. Zakona o kreditnim institucijama i Smjernicama za rješavanje prigovora u sektoru bankarstva HNB-a, zaposlenici Ureda za upravljanje kvalitetom usluge svaki prigovor i pritužbu klijenta neovisno i pravedno će analizirati i nastojati riješiti u najkraćem mogućem roku.

Zakonski rokovi rješavanja prigovora

Ukoliko problem nije riješen u zakonskom roku podnositelj prigovora će biti obavješten o razlozima odgode i okvirnom roku u kojem će primiti odgovor Banke.

Zakoni koji štite vaša prava