Vaša prava u korištenju proizvoda i usluga HPB-a

Ključne informacije za vas.

Informiranje o proizvodima/uslugama Banke

Kako biste odabrali proizvode i usluge koje vam najbolje odgovaraju HPB će vam dati ključne informacije u jasnoj formi, odvojenoj od marketinških sadržaja.

Prije uspostavljanja poslovnog odnosa informacijama možete pristupiti:

Informacija klijentima - korisnicima kredita

Odgovorno upravljajte vlastitim dugom

Hrvatska poštanska banka poziva sve klijente koji su korisnici kredita (nenamjenskih, namjenskih, stambenih, dopuštenih prekoračenja po tekućim računima, kredita po kreditnim karticama i dr.) da odgovorno upravljaju vlastitim dugovima i pravovremeno, odmah po dospijeću otplaćuju dospjeli dug po kreditima.

Neispunjavanje obveza prema Banci uzrokuje dodatne financijske izdatke za svakog korisnika kredita u obliku zatezne kamate na dospjeli dug i/ili dodatnih troškova radi poduzimanja aktivnosti Banke za naplatu nepodmirenih obveza.

Ukoliko ste neuredni u otplati kredita, to može biti prepreka da vam Banka odobri novi kredit. Isto tako, ako niste u mogućnosti podmirivati dugovanje prema Banci, to će postati obveza vašeg jamca ili sudužnika koji je dužan umjesto vas vraćati kredit i koji također može imati poteškoća kod odobravanja novih kredita.

U slučaju neispunjavanja obveza plaćanja, Banka korisniku kredita šalje pisani poziv za podmirenje obveza (opomenu) bez naplate naknade sa zamolbom da podmiri dospjeli dug. Ukoliko izostane podmirenje duga, Banka šalje novi pisani poziv za podmirenje obveza korisniku kredita i svim ostalim sudionicima u kreditu (jamcu, sudužniku, založnom dužniku/fiducijarnom dužniku) bez naplate naknade. Pozivamo vas da aktivno i odgovorno prihvatite sve pozive, obavijesti i informacije koje vam prosljeđuje Banka tijekom procesa otplate vašeg kredita i da odmah reagirate podmirenjem dospjelog duga.

Uvažavajući odredbe hrvatskih zakona, izvješćujemo vas da je dodatno skraćeno cjelokupno razdoblje opominjanja u odnosu na vrijeme u kojem Banka treba uslijed izostanka naplate duga aktivirati instrumente osiguranja otplate kredita. Zbog toga možete očekivati da ćete već krajem kolovoza 2018. dobiti od Banke pisani poziv za podmirenje obveza i molimo vas da što prije podmirite vašu dospjelu obvezu po kreditu.

Posljedica neispunjavanja obveza, nakon što vam je Banka poslala pozive za podmirenje obveza, bit će pokretanje mjera prisilne naplate i aktiviranje ugovorenih instrumenata osiguranja (izjave o suglasnosti na zapljenu primanja, zadužnice, pokretanje ovršnog postupka na cjelokupnoj imovini i dr.) što će u konačnici rezultirati blokadom računa korisnika i ostalih sudionika u kreditu. Banka može u slučaju neispunjavanja obveza otkazati ugovor o kreditu odnosno pokrenuti sudski postupak što može rezultirati i prisilnom prodajom nekretnine ako je ona jedan od ugovorenih instrumenata osiguranja povrata kredita. Važno je znati da Banka može po vlastitoj procjeni odrediti redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja povrata kredita na što korisnici kredita i ostali sudionici u kreditnom poslu ne mogu utjecati.

Stoga vas pozivamo da odgovorno upravljate vlastitim dugom i surađujete s Bankom kako bi pravodobno podmirili vaš dospjeli dug odmah po dospijeću, a najkasnije po primitku prvog poziva za podmirenje obveze i tako spriječili pokretanje postupka prisilne naplate duga od strane Banke.

Vaša Hrvatska poštanska banka

Vaša prava

Prigovori i pritužbe

Sukladno odredbama članka 309. Zakona o kreditnim institucijama i Smjernicama za rješavanje pritužbi/prigovora klijenata HNB-a, zaposlenici Ureda za upravljanje kvalitetom usluge svaki prigovor i pritužbu klijenta neovisno i pravedno će analizirati i nastojati riješiti u najkraćem mogućem roku.

Zakonski rokovi rješavanja prigovora i pritužbi

Ukoliko problem nije riješen u zakonskom roku podnositelj prigovora/pritužbe će biti obavješten o razlozima odgode i okvirnom roku u kojem će primiti odgovor Banke.

Zakoni koji štite vaša prava