eBankarstvo

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj
Pripreme za uvođenje eura
Pripreme za uvođenje eura
Hrvatska uvodi euro 1. siječnja 2023.

PITANJA I ODGOVORI O EURU

UVOĐENJE EURA I TEČAJ KONVERZIJE
 • Koji je točan datum uvođenja eura?
 • 1. siječnja 2023. Hrvatska uvodi euro koji će od tog dana kao nova službena valuta zamijeniti hrvatsku kunu i postati zakonsko sredstvo plaćanja u našoj zemlji.
 • Po kojem tečaju će se provoditi konverzija kuna u euro?
 • Fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU je 1 euro = 7,53450 kuna.
 • Je li moguće prilikom preračunavanja koristiti tečaj konverzije različit od fiksnog tečaja?
 • Prilikom preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH.
 • Što će se dogoditi na dan uvođenja eura, 1. siječnja 2023.?
 • Na dan uvođenja eura, 1. siječnja 2023. kunska sredstva na računima u bankama i iznosi kredita nominirani u kunama konvertiraju se u eure dok u redovnim radnim danima u bankama, Fini i uredima Hrvatske pošte započinje zamjena novčanica i kovanica kuna u euro. Istog dana, 1. siječnja 2023. započinje 14-dnevno razdoblje dvojnog optjecaja u kojem će biti moguće gotovinsko plaćanje i kunom i eurom.
ZAMJENA GOTOVOG NOVCA
 • Gdje je i kad moguće gotovinu u kunama zamijeniti za gotov novac eura?
 • Zamjena kuna u euro biti će moguća u poslovnicama banaka, Fini i uredima Hrvatske pošte tijekom razdoblja od godinu dana od dana uvođenja, znači tijekom cijele 2023. godine. Poslovna mreža Hrvatske poštanske banke odnosno svi centri Banke bit će na raspolaganju za zamjenu kune u euro.
 • Naplaćuje li se naknada prilikom zamjene kuna u euro?
 • Banke će tijekom razdoblja konverzije bez naknade mijenjati najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji dok za veće količine zamjene mogu zaračunati naknadu u skladu s vlastitom poslovnom politikom. Na usluge zamjene gotovog novca kuna u gotov novac eura HPB potrošačima neće naplaćivati naknadu neovisno o količini novčanica i kovanica koje se mijenjaju. U slučaju potrebe deponiranja većih iznosa gotovine, obvezno je najaviti banci dolazak.  
 • Je li moguća zamjena gotovog novca nakon 2023. godine?
 • Zamjena gotovog novca će biti moguća i nakon proteka 12 mjesecu od dana uvođenja eura i to u Hrvatskoj narodnoj banci bez naknade - za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice do proteka tri godine od dana uvođenja eura. 
DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA
 • Kada će početi dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima?
 • Od 5. rujna 2022. započinje dvojno iskazivanje cijena koje će biti obvezno sve do 31. prosinca 2023. Takvo iskazivanje cijena, u vremenu prije i poslije uvođenja eura, važno je kako ne bi došlo do neopravdanog podizanja cijena i smatra se ključnom mjerom za sprječavanje neispravnog preračunavanja. Dvojnim iskazivanjem cijena građanima će se omogućiti da se lakše priviknu na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u eurima.
 • Tko mora iskazati cijene u kunama i eurima?
 • Sve cijene roba i usluga morat će se iskazati u dvjema valutama, a obveza dvojnog iskazivanja cijena odnosit će se na poduzeća, trgovine, banke, tijela državne uprave i poduzeća iz javnog sektora. Osim na račune u trgovinama, račune za komunalne usluge, cjenike i kataloge, promotivne materijale na internetskim stranicama, dvojno iskazivanje primjenjivat će se i u izvješćima o isplati plaća, mirovina ili socijalnih naknada, o stanju bankovnih računa, štednje, kredita, izvješća o vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima.
 • Što je Banka dužna iskazati u kunama i eurima?
 • Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH Banka je dužna sljedeće informacije dvojno iskazati klijentima:
   
  • tarifu naknada
  • početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja na izvodima
  •  pri pružanju usluge internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun: stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja na najmanje jednom izborniku/ekranu u prikazu o računu
  • na bankomatu pri isplati gotovog novca na ponuđenim predefiniranim iznosima na ekranu te stanje računa kod upita u stanje računa ako je dostupno na ekranu i ispisu
  • ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) kod novih ugovaranja kredita u kunama
  • stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kuni
  • stanje depozita kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kuni
 • Hoće li se moći plaćati u euru već tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja?

 • Plaćanja eurom započinje tek od dana uvođenja eura kao službene valute u RH, od 1. siječnja 2023.
 • Kako će se obračunavati cijene po fiksnom tečaju?
 • Za preračunavanje kuna u eure koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije koji utvrđuje Vijeće EU i koji iznosi 7,53450 kn za euro. Pri preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro fiksni tečaj konverzije treba se koristiti u punom brojčanom iznosu. Preračunavanje cijena primjenom skraćene verzije fiksnog tečaja konverzije, primjerice tečaja zaokruženog na dvije decimale 7,53 kn, neće biti dopušteno.
  Nakon preračunavanja iz kuna u eure primjenom punog fiksnog tečaja s pet decimala te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s točnošću od jednog centa na temelju treće decimale, tako da druga decimala ostaje nepromjenjena ako je treća manja od 5, a ako je treća decimala jednaka ili veća od 5, druga decimala povećava se za jedan i iznos u centima zaokružuje se na viši cent.
ŠTEDNJA I RAČUNI U BANCI
 • Trebam li se javiti u banku zbog postojeće kunske štednje, tekućih i žiro računa u kunama?
 • Nije potrebno dolaziti u banku zbog postojećih ugovora o štednji i tekućih i žiro računa u kunama. Stanja na računima, kao i kod depozita, će se konvertirati 1. siječnja 2023. godine prema fiksnom tečaju te će klijenti od tog dana stanje na svim svojim računima vidjeti u eurima. Ostaje isti IBAN te isti broj računa, ista debitna kartica i PIN te isti iznos prekoračenja po tekućem računu u kunama ukoliko ga klijent ima u korištenju. Postojeći iznos prekoračenja u kunama konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju.
 • Ako uz kunski račun već imam tekući i žiro račun u euru, hoću li s konverzijom imati dva računa u eurima?
 • Ako se radi o računima s različitim IBAN-om, klijent će imati dva EUR računa, te možete sami odlučiti želite li jednog od njih zatvoriti ili ga i dalje koristiti.
  Računi s istim IBAN-om, će se „spojiti“, salda će se zbrojiti, te će klijent nadalje koristiti jedan jedinstveni račun, s istim uvjetima koje je imao na HRK računu (način slanja izvoda, prekoračenje, paket/HPB Kombinacija, aktivne punomoći, blokade/zabrane raspolaganja, aktivni trajni nalozi…), osim opunomoćenika. Ukoliko su opunomoćenici isti po oba računa, tada se automatski prenose i dalje mogu poslovati kao i do sada, no ukoliko su različiti ili ih ima po HRK računu, a nema po EUR računu, tada klijent treba doći u Banku i izjasniti se što želi nakon uvođenja EUR-a. Klijent će detalje dobiti u pisanoj obavijesti na dopisnu adresu.
 • Što će se dogoditi s punomoćima po računima nakon konverzije, hoće li biti promjena?
 • Ako klijent ima samo kunski račun (ili ima i eurski, ali s različitim brojem/IBAN) punomoći (kao i ostale aktivne kondicije po računu) će se prenijeti na eurski. Ako klijent ima kunski i eurski račun s istim IBAN-om punomoći se prenose samo ukoliko su iste, u trenutku konverzije, aktivne po oba računa. Ukoliko nisu iste (npr. po HRK računu je opunomoćena osoba AA, a po EUR računu   osoba BB) punomoći se neće evidentirati na eurskom računu. Klijent će detalje dobiti u pisanoj obavijesti na dopisnu adresu.
 • Koliko dugo će biti moguće provjeriti stare promete po računima?
 • Neće biti vremenskog ograničenja u smislu pregleda prometa po računima u kunama. Sve partije koje su otvorene u domicilnoj valuti će prilikom konverzije dobiti sufiks HRK te će se na taj način omogućiti pregled prometa po zatvorenim računima. Isto vrijedi za kredite - moći će se vidjeti prometi po starim (zatvorenim) partijama. Na on-line kanalima moći će se vidjeti promete po konvertiranim kunskim računima 12 mjeseci.
KARTICE I BANKOMATI
 • Hoće li se morati mijenjati postojeće kartice?
 • Sve postojeće debitne, kreditne i prepaid kartice neće se mijenjati – ostaju iste uz pripadajući PIN. 
 • Hoćemo li od 1.1.2023. na svakom bankomatu podizati eure?
 • Banke će na dan uvođenja eura (1.1.2023.) osigurati dovoljne kapacitete bankomatske mreže koja će biti u mogućnosti isplaćivati eure. U danima nakon uvođenja eura širit će se aktivna bankomatska mreža, a Hrvatska poštanska banka će svoje klijente putem internetske stranice www.hpb.hr redovito informirati o dostupnim bankomatima.
  Na bankomatima svih banaka ukida se naknada za podizanje gotovog novca kune odnosno eura debitnom karticom u razdoblju 15.12.2022. - 15.1.2023. čime se osigurava jednostavan pristup gotovini u najintenzivnijem razdoblju prilagodbe bankomatske mreže u Hrvatskoj.
KREDITNO POSLOVANJE
 • Mijenjaju li se ugovori o kreditima u kunama?
 • Ugovori o kreditima ostaju na snazi, a svi iznosi koji su u kunama će se konvertirati. Kod promjenjive kamatne stope visina se usklađuje sukladno visini NRS-a s tim da može biti ista ili niža od kamatne stope koja se primjenjuje prije uvođenja eura. Kredit uz fiksnu kamatnu stopu će se konvertirati uz primjenu iste fiksne kamatne stope. Klijent će dobiti informaciju o novom stanju kredita u eurima i visini anuiteta putem individualizirane obavijesti sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH 15 dana prije uvođenja EUR-a na ugovoreni način dostave obavijesti.
 • Mogu li podignuti kredit u kunama sve do dana koji prethodi datumu uvođenja eura?
 • U sklopu priprema za euro, Banka od rujna 2022. ne odobrava nove kredite u kunama. Kreditni proizvodi koji su odobravani samo u kunama modificirani su na način da se odobravaju uz valutnu klauzulu EUR, odnosno nakon 1. siječnja 2023. isključivo kao EUR krediti.
  Informacije o ponudi kredita objavljene su na internetskoj stranici Banke.
 • Što će se dogoditi s kreditima u eurima ili kreditima u kunama s valutnom klauzulom u euru, što se sve mijenja?
 • Ugovori ostaju na snazi sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. S 1. siječnjem 2023. godine svi iznosi koji su u kunama će se konvertirati u eure. Visina kamatne stope ukoliko je fiksna ostaje nepromijenjena, a ukoliko se radi o promjenjivoj kamatnoj stopi, visina se usklađuje sukladno visini objavljenog NRS-a s tim da može biti jedino ista ili niža od kamatne stope koja se primjenjuje prije uvođenja EUR-a. Kod kredita u kunama klijent će na ugovoreni kanal dostave obavijesti po kreditu dobiti informaciju o novom stanju kredita u EUR (konvertirano prema određenom fiksnom tečaju), informaciju o novoj visini anuiteta u EUR-ima te (ukoliko je primjenjivo) novi otplatni plan. Kod kredita s valutnom klauzulom u EUR-ima klijent će dobiti informaciju o novoj visini kamatne stope ukoliko do promjene dođe te novoj visini anuiteta u tom slučaju, a ukoliko je kamatna stopa nepromijenjena, tada se u biti ništa ne mijenja, samo se daljnja otplata kredita neće vršiti pretvarajući anuitet u HRK, nego u EUR.
INVESTICIJSKI I MIROVINSKI FONDOVI
 • Kako će se iskazivati vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima?
 • Vrijednost obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda, cijena udjela u dobrovoljnom mirovinskom fondu, u UCITS fondu i u AIF-u koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrđuje u kuni, na dan uvođenja eura iskazuje se u euru na temelju vrijednosti neto imovine fonda koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije. Dobiveni iznos zaokružuje se u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje tih fondova.
 • Hoće li uvođenje eura utjecati na vrijednost imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?
 • Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu. Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova vode se u obračunskim jedinicama. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu ovisi o vrijednosti obračunske jednice koja će biti iskazana u euru. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu u obaveznom mirovinskom fondu u razdoblju dvojnog iskazivanja prikazivat će se na potvrdama i u izvješćima u kuni i euru.
ETIČKI KODEKS
 • Što je Etički kodeks?
 • Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. Svaki poslovni subjekt koji posluje u izravnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena. Poslovnim subjektima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje i postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa i slogana, kojom će se potrošačima signalizirati kako se radi o pouzdanom poslovnom subjektu koji na ispravan način preračunava i iskazuje cijene i druge novčane iskaze vrijednosti te koji nije povećao cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga. Popis poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu bit će javno dostupan.
 • Kako će se štititi potrošače od neopravdanog podizanja cijena?
 • U Etičkom kodeksu jedno od načela je zabrana zlouporabe konverzija za neopravdani rast cijena. Svim građanima omogućit će se podnošenje pohvala i pritužbi na poslovne subjekte koji su pristupili Etičkom kodeksu putem portala e-Građani. Neovisno o aplikaciji, potrošaći će moći pritužbe prijaviti nadzornim tijelima, a predviđeno je uključivanje udruga za zaštitu potrošača u praćenju kretanja maloprodajnih cijena odabranih roba i usluga te praćenje poštovanja načela Etičkog kodeksa.
 • Hoće li biti poskupljenja zbog uvođenja eura?
 • Na primjeru sedam zemalja koje su uvodile euro efekt na inflaciju iznosio je od 0,2 do 0,4 postotna boda u prvoj godini. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute zabranjeno je prilikom uvođenja eura povećati cijenu robe ili usluge bez opravdanog razloga.
PREDOPSKRBA GOTOVIM NOVCEM EURA
 • Što je Posredna predopskrba?
 • Posredna predopskrba je postupak opskrbe gotovim novcem eura posrednih primatelja prije uvođenja eura od strane banaka u rokovima utvrđenim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH: predopskrba euronovčanicama najranije četiri mjeseca prije dana uvođenja eura i predopskrba eurokovanicama najranije tri mjeseca prije dana uvođenja eura. Preduvjet za posrednu predopskrbu je sklapanje ugovora o posrednoj predopskrbi između banke i posrednog primatelja te da je banka s HNB-om prethodno sklopila ugovor o predopskrbi.
 • Tko su posredni primatelji gotovog novca eura u predopskrbi?
 • Posredni primatelj je poslovni subjekt, tijelo javne vlasti, stambena štedionica, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, drugi vjerovnik sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje i pružatelj financijskih usluga sa sjedištem u RH.
 • Što je Pojednostavljena posredna predopskrba?
 • Pojednostavljena posredna predopskrba je postupak u kojemu banke opskrbljuju mikro poslovne subjekte gotovim novcem eura u iznosu ne većem od 10.000,00 eura najranije pet dana prije dana uvođenja eura. Preduvjet za pojednostavljenu predopskrbu je da je mikro poslovni subjekt prethodno potpisao Izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi. Za iznos nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz pojednostavljene predopskrbe mikro poslovnog subjekta banka onemogućuje raspolaganje novčanim sredstvima na računu mikro poslovnog subjekta, a na dan uvođenja eura se namiruje iz tih sredstava.
 • Tko su mikro poslovni subjekti?
 • Mikro poslovni subjekti su poslovni subjekti koji imaju manje od deset radnika i čiji godišnji prihodi i/ili ukupna aktiva u prethodnoj poslovnoj godini ne prelazi 15 milijuna kuna.
 • Što je predopskrba početnim paketima eurokovanica?
 • Početni paket eurokovanica je paket koji sadrži točno određenu količinu različitih apoena eurokovanica s nacionalnom stranom RH u unaprijed određenoj vrijednosti. Banka će obavljati predopskrbu početnim paketima eurokovanica potrošača i posrednih primatelja najranije mjesec dana prije dana uvođenja eura. Banka obavlja opskrbu početnim paketima eurokovanica za sve potrošače bez iznimke.
 • Koja je vrijednost početnih paketa eurokovanica?
 • Vrijednost početnog paketa eurokovanica za potrošače iznosi 13 eura i 28 centi i sadrži 33 eurokovanice svih apoena. Za jedan početni paket eurokovanica potrošač plaća iznos od 100,00 kuna. Vrijednost početnog paketa eurokovanica za posredne primatelje iznosi 145 eura i 50 centi i sadrži 525 eurokovanica svih apoena. Za jedan početni paket eurokovanica posredni primatelj plaća u kunama protuvrijednost od 145,50 eura utvrđenu prema fiksnom tečaju konverzije.
 • Postoji li limit na količinu prodanih početnih paketa eurokovanica?
 • Banka može obaviti opskrbu potrošača s najviše dva početna paketa po jednoj transakciji, dok za posredne primatelje nema ograničenja.
Pošalji kune u eure
Iskoristite prednosti najveće bankarske mreže! Kune položene na račune otvorene u poslovnicama Pošte ili HPB-a bit će 1. siječnja 2023. automatski i bez naknade konvertirane u eure po fiksnom tečaju: 1 euro = 7,53450 kuna.
Pošalji kune u eure