eBankarstvo

Garancije i akreditivi

Osigurajte jednostavnu, sigurnu i kvalitetnu suradnju sa svojim poslovnim partnerima koristeći garancije i akreditive.
Garancije i akreditivi
Garancija je instrument osiguranja plaćanja ugovornih obveza u poslovnoj suradnji. Ukoliko dužnik ne ispuni svoje obveze u roku, banka preuzima plaćanje iznosa dogovorenog garancijom.

Akreditiv je instrument plaćanja kojim nalogodavac (kupac) daje na raspolaganje određeni iznos korisniku (prodavatelju) akreditiva. Korisnik može preuzeti sredstva kada ispuni dogovorene uvjete.

Za što se mogu koristiti garancije i akreditivi?

  • Za dodatno definiranje obveza ugovornih strana prilikom dogovaranja poslovnih suradnji u zemlji i inozemstvu
  • Za pojačano osiguranje od rizika koji mogu proizići ako jedna od ugovornih strana ne izvrši plaćanja ili druge obveze u dogovorenoj suradnji

Koje garancije se mogu zatražiti u HPB-u?

Ponudbene i licitacijske garancije

Garancije namijenjene za sudjelovanje na javnim nadmetanjima, licitacijama ili aukcijama.

Garancije za dobro izvršenje posla

Garancije u slučaju isporuke proizvoda i usluga sukladno uvjetima ugovora.

Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

U dogovorenom razdoblju garantira se ispravnost isporučenog proizvoda i otklanjanje eventualnih nedostataka.

Platežne garancije

Garancije za osiguranje plaćanja roba i usluga.

Carinske garancije

Banka garantira Carinskoj upravi Republike Hrvatske plaćanje carinskog duga umjesto dužnika.

Garancije za povrat avansa

Garancije kojima korisnik stječe pravo povrata unaprijed uplaćenog iznosa u slučaju neizvršenja dogovorenih obaveza.

Kontragarancije i supergarancije

Dodatne garancije koje se dogovaraju između banaka.

Devizne garancije

Garancije namijenjene za međunarodna poslovanja.

Ostale činidbene garancije

Sve garancije po kojima korisnik ima pravo na dogovoren iznos od banke ukoliko druga ugovorna strana ne izvrši svoj dio posla.

Obvezujuća i neobvezujuća pisma namjere

Dokument kojim banka potvrđuje da će klijentu odobriti sredstva za određeni projekt po dogovoru. Ukoliko je klijent dužan za to ispuniti određene uvjete, radi se o obvezujućem pismu namjere. Dokument se može koristiti kao dokaz osiguranja financijskih sredstava pri sklapanju poslova. Pisma namjere mogu prethoditi i odobravanju različitih vrsta garancija.

Koji akreditivi se mogu zatražiti u HPB-u?

Nostro akreditive

Uvozni akreditivi – otvaraju ih domaći uvoznici u korist inozemnih izvoznika (prodavatelja).

Loro akreditive

Izvozni akreditivi – otvaraju ih inozemni izvoznici u korist domaćih uvoznika.

Dokumentarne naplate

Inkaso dokumenata – izvoznik nakon otpreme ugovorene robe predaje svojoj banci dokumente i inkaso nalog. Dokumenti se zatim upućuju na banku uvoznika koja izvršava plaćanje.

Stand by akreditive

Ovi akreditivi slični su bankarskim garancijama. Ako korisnik priloži dokumente kojima dokazuje da nalogodavac nije izvršio svoje obveze, banka preuzima plaćanje duga.