eBankarstvo

Financiranje subjekata privatnog sektora

Financiranje subjekata privatnog sektora
Realizirajte nove projekte namijenjene dugoročnim investicijama u:
 • materijalnu imovinu
 • nematerijalnu imovinu
 • obrtna sredstva za proširenje poslovnih aktivnosti koje su diretno povezane s financiranim projektom

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta
 • treba obuhvatiti nova ulaganja, djelatnosti koje se odnose samo na popravak ili održavanje ne mogu se razmatrati;
 • treba doprinijeti barem jednom od sljedećih ciljeva:
 • potpori za ekonomsku i socijalnu koheziju i konvergenciju u proširenoj Uniji;
 • ekonomiji znanja – obrazovanju, istraživanju i razvoju te inovaciji;
 • zaštiti okoliša i održivim zajednicama;
 • potpori održivoj, konkurentnoj i sigurnoj energiji;
 • Transeuropskim mrežama;
 • treba biti ekonomski, ekološki, tehnički i financijski ispravan;
 • treba se provoditi u roku ne duljem od tri godine;
 • ukoliko je dio većeg ulaganja, mora biti samodostatan i tehnički i ekonomski samoodrživ.

Financiranje je namijenjeno poduzećima koji su u privatnom vlasništvu s više od 3.000 zaposlenika na konsolidiranoj osnovi

Pogodnosti kredita u suradnji s EIB-om

 • Fiksna kamatna stopa
 • Zahvaljujući podršci EIB-a, ukoliko se odlučite na financiranje i zadovoljavate uvjete linije, imate mogućnost smanjenja kamatne stope od 0,25% (25 bazičnih bodova) godišnje u odnosu na visinu godišnje kamatne stope koja bi bila obračunata za kredit bez sudjelovanja EIB-a

Europska investicijska banka, kao financijska institucija Europske unije osnovana 1958. godine Rimskim sporazumom, uz lokalne financijske institucije sudjeluje u financiranju investicijskih programa koji su dio ciljeva Europske unije.