eBankarstvo

Financiranje subjekata javnog sektora

Financiranje subjekata javnog sektora
Realizirajte nove projekte namijenjene dugoročnim investicijama u:
 • materijalnu imovinu
 • nematerijalnu imovinu
 • obrtna sredstva za proširenje poslovnih aktivnosti koje su direktno povezane s financiranim projektom

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta
 • projekt treba obuhvatiti nova ulaganja, djelatnosti koje se odnose samo na popravak ili održavanje ne mogu se razmatrati;
 • projekt treba predstavljati ulaganje u infrastrukturu ili održivu zajednicu, pri čemu prihvatljiva ulaganja obuhvaćaju sve osnovne uređaje i instalacije koje su potrebne kako bi se pružila usluga javnosti na području transporta, energije, otpada, telekomunikacija, vode, zdravstva ili obrazovanja kao i socijalnog stanovanja;
 • treba doprinijeti barem jednom od sljedećih ciljeva:
 • potpori za ekonomsku i socijalnu koheziju i konvergenciju u proširenoj Uniji;
 • ekonomiji znanja – obrazovanju, istraživanju i razvoju te inovaciji;
 • zaštiti okoliša i održivim zajednicama;
 • potpori održivoj, konkurentnoj i sigurnoj energiji;
 • Transeuropskim mrežama;
 • treba biti ekonomski, ekološki, tehnički i financijski ispravan;
 • treba se provoditi u roku ne duljem od pet godina;
 • ukoliko je dio većeg ulaganja, mora biti samodostatan i tehnički i ekonomski samoodrživ.

Financiranje je namijenjeno subjektima javnog sektora.

Oni su definirani kao država, regionalne ili lokalne vlasti, tijela koja su uređena javnim pravom, udruge koje je formirala jedna ili više takvih vlasti ili jedno ili više tijela uređenih javnim pravom.

Pogodnosti kredita u suradnji s EIB-om

 • Fiksna kamatna stopa
 • Zahvaljujući podršci EIB-a, ukoliko se odlučite na financiranje i zadovoljavate uvjete linije, imate mogućnost smanjenja kamatne stope od 0,25% (25 bazičnih bodova) godišnje u odnosu na visinu godišnje kamatne stope koja bi bila obračunata za kredit bez sudjelovanja EIB-a

Europska investicijska banka, kao financijska institucija Europske unije osnovana 1958. godine Rimskim sporazumom, uz lokalne financijske institucije sudjeluje u financiranju investicijskih programa koji su dio ciljeva Europske unije.