Osiguranje depozita

Svi depoziti položeni u Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći u dokumentu Osnovne informacije o zaštiti depozita, u svim poslovnicama HPB-a, uredima Hrvatske pošte te upitom Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.