Na koji način će se tretirati ugovori o oročenju nakon pripajanja HPB-u obzirom da će neki od njih tada prijeći osiguranu svotu od 100.000 EUR?

Sustav osiguranja depozita regulira Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i isto pravilo vrijedi za sve banke u RH. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osigurava iznose koje deponent ima u kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja, a najviše do iznosa od 100.000,00 EUR-a kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dana nastupa osiguranog slučaja. Informacije o sustavu osiguranja depozita JABA dostavlja jednom godišnje na adresu klijenta, a objavljene su i na internetskim stranicama JABA-e i HPB-a.