Može li se pristupnica za HPB internetsko bankarstvo poslati putem e-maila i na koju adresu?

Skeniranom pristupnicom poslanom putem e-maila nije moguće ugovoriti uslugu HPB internetskog bankarstva. Podnositelj zahtjeva za uslugu dostavlja popunjenu i potpisanu Pristupnicu za korištenje usluge u najbližoj poslovnici ili regionalnom centru Banke, u bilo kojem uredu Hrvatske pošte ili poštom na adresu:

Hrvatska poštanska banka d.d.,
Direkcija digitalnog bankarstva,
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

Podnositelj zahtjeva svojim potpisom na pristupnici prihvaća Opće uvjete, ugovara korištenje usluge i potvrđuje točnost navedenih podataka.