Mora li zahtjev biti potpisan?

Zahtjev ne mora biti potpisan.