Gdje se može podići i predati dokumentacija potrebna za otvaranje računa?

Dokumentacija za otvaranje računa može se podići u poslovnim jedinicama Banke ili FINA-e te popuniti i preuzeti sa web stranice Banke – Otvaranje transakcijskog računa. Popunjenu dokumentaciju poslovni subjekt može isto tako predati u poslovnim jedinicama Banke ili FINA-e.