Osnovne informacije

Najveća banka u hrvatskom vlasništvu

Naša povijest

 

Hrvatska poštanska banka osnovana je u listopadu 1991. godine u vlasništvu Hrvatske pošte. U 29 godina poslovanja mijenjala je vlasničku strukturu, uvijek u okvirima državnog vlasništva, imala je uspone i padove i s vremenom ostala jedina banka u hrvatskom vlasništvu s tržišnim udjelom većim od 1 posto.

Banku su 2015. dokapitalizirali pretežno privatni dioničari. Paralelno je provedena reorganizacija koja je rezultirala s dvije najprofitabilnije godine od osnivanja Banke, snažnim rastom tržišnih udjela i nekoliko nagrada iz područja digitalnog bankarstva.

Tijekom 2019. godine Hrvatska poštanska banka pripojila je Jadransku banku i HPB-Stambenu štedionicu.

HPB danas

 

HPB na kraju 2019. ima više od 600 000 klijenata, imovinu 23,9 milijarde kuna te kapital veći od 2,37 milijarde kuna. Banka je 74 posto direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Hrvatske.

Tržišno orijentirana Hrvatska poštanska banka omogućuje kvalitetan i cjelovit financijski servis građanima, državnoj upravi te hrvatskim gospodarstvenicima, osobito malim i srednjim poduzetnicima.

Osnovni podaci

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472 (kontakt centar) ili 072 472 472 (govorni automat)
Telefon za pozive iz inozemstva: 00 385 1 489 03 65
Telefaks: 01 4810 773
E-mail: hpb@hpb.hr

MB: 3777928
OIB: 87939104217
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9
FATCA GIIN: 3RLY6U.00000.LE.191
FATCA W-8BEN-E: W-8BEN-E HPB d.d.

Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698

Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 600,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Organizacijska struktura

Vlasnička struktura

Imatelji dionica
Stanje Udjel u temeljnom kapitalu (%)
Republika Hrvatska 859.035 42,4293
HP-Hrvatska pošta d.d. 241.610 11,9336
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 181.818 8,9803
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 177.311 8,7577
Hrvatska poštanska banka d.d. – vlastite trezorske dionice 795 0,0393
Ostali dioničari
(svaki ispod 5% udjela u temeljnom kapitalu)
564.056 27,8597
Ukupno dionica
2.024.625 100%

 

Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira HPB d.d./
redovna dionica HPB-R-A