eBank

Izmjena naknada HPB-a

Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je došlo do izmjene u naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju.

Izmjene se odnose na naknade u poslovanju sa stanovništvom u dijelu deviznog poslovanja gdje se uvodi nova točka 4.1.9. koja glasi:

NAKNADE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM
Redni broj Vrsta usluge Iznos
4.1. DOZNAKE  
4.1.9. Obrada doznaka iz inozemstva
7.50 kn/doznaka, po srednjem tečaju banke, na dan obračuna

Nove naknade bit će u primjeni od 15. prosinca 2012. godine.