Katalog informacija

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03 i 144/10) Hrvatska poštanska banka sastavila je Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama. Katalog sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire HPB d.d.

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Hrvatskoj poštanskoj banci. Ukoliko Zahtjev podnosite pisanim putem, molimo Vas da popunite jedan od niže  navedenih obrazaca i pošaljete ga na e-mail: sluzbenikzainformiranje@hpb.hr ili poštom na adresu: HPB d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Službenik za informiranje

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Hrvatska poštanska banka ima pravo tražiti od korisnika pristupa informacijama naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije te naknadu troškova dostave tražene informacije na temelju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014), koje je donijela Povjerenica za informiranje.

Kontakt službenika za informiranje:

sluzbenikzainformiranje@hpb.hr
01/4805 057
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb