Katalog informacija

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03 i 144/10) Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo sastavila je Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama. Katalog sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire HPB d.d.
Prema istom zakonu HPB d.d. imenovala je Službenika za informiranje.

 

Službenik za informiranje:

Renata Lacković
Tel: +385 1 4805 057
Fax: +385 1 4810 773
E-mail: pr@hpb.hr