Stambeni krediti u kunama uz valutnu klauzulu EUR s kombinacijom fiksne i promjenjive kamatne stope - HPB - Hrvatska poštanska banka

Stambeni krediti u kunama uz valutnu klauzulu EUR s kombinacijom fiksne i promjenjive kamatne stope

Vrsta kredita

Dugoročni namjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu EUR.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita

Od 10.000 EUR do 265.000 EUR:

  • Kupnju, kupnju i adaptaciju, izgradnju stambenih prostora- stanova, kuća, garaža i parkirnih mjesta.

Od 10.000 EUR do 70.000 EUR:

  • Adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekta.

Otplata ranije realiziranih stambenih ili nenamjenskih kredita u Banci ili u drugim bankama

  • Zavisno od namjene za koju je kredit bio realiziran i do iznosa utvrđenog za određenu namjenu iz ovih Uvjeta u što može biti uključena i naknada za prijevremeni povrat. 

Iznos kredita može se povećati za još dodatnih maksimalno 2.000 EUR za troškove realizacije kredita. Omjer odobrenog kredita i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine ne uključuje iznos za eventualne troškove realizacije kredita.

Rok otplate kredita

od 24 do 360 mjeseci

sudionici u kreditnom poslu ne smiju biti stariji od 75 godina u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta
  Klijent** od 3,30% do 4,30%  godišnja, FIKSNA za prvih 5 godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 6-mjesečni NRS1 za EUR + fiksni dio kamatne stope***
Godišnja kamatna stopa

Ostali

od 4,00% do 4,60%  godišnja, FIKSNA za prvih 5 godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 6-mjesečni NRS1 za EUR + fiksni dio kamatne stope***
  visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu Korisnika kredita i Banke te o unaprijed određenim objektivnim parametrima s kojima će Banka Korisnika kredita upoznati prije sklapanja Ugovora o kreditu
Naknada
  • bez naknade

Poček*

Do 12 mjeseci

Rok korištenja

Do 30 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu. 

Ukoliko se kredit koristi za izgradnju, rok korištenja je do 6 mjeseci računajući od dana prvog korištenja. Na neiskorišteni iznos kredita nakon proteka roka korištenja kredita od 3 mjeseca, Banka će na preostali iznos obračunati naknadu u visini 1% od preostalog neiskorištenog iznosa kredita.

Način korištenja kredita
  • bezgotovinskom isplatom na transakcijski račun Korisnika kredita sa kojeg će se izvršiti daljnja plaćanja sukladno namjeni;
  • isplata za izgradnju – isplata na račun Korisnika kredita može biti do maksimalno 30% kredita uz uvjet da taj iznos ne prelazi vrijednost zemljišta, a ostatak iznosa na temelju ponude/računa.

* Poček je uključen u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka Banka mjesečno obračunava i naplaćuje kamatu po stopi redovne kamate. Korisnik kredita obvezuje se plaćati kamatu u iznosima i u roku dospijeća navedenim u planu otplate kredita koji je prilog ugovoru o kreditu.

** Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

*** Visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%.

 Dodatne informacije o stambenim kreditima

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu

Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita