Lombardni kredit uz zalog oročenog depozita

Korisnik kredita

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe državljani Republike Hrvatske koji će osobno ili za koje će druga osoba položiti, namjenski oročiti i založiti novčani polog (depozit) u korist Banke, kao uvjet za odobravanje kredita i kao sredstvo osiguranja kredita.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
Najviše do 95% od iznosa namjenski oročenog pologa (depozita).
Rok otplate kredita
  • do 3 godine ako se iskorišteni kredit vraća jednokratno
  • do 10 godina ako se kredit otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima
Godišnja kamatna stopa

Kamatna stopa na kredit

  • Po kamatnoj stopi koju Banka obračunava na nenamjenski oročeni novčani polog ovisno o dužini roka oročenja novčanog pologa uvećana za 2,99% postotna poena, godišnje, fiksna za kredite s rokom otplate do 12 mjeseci (uključujući i 12 mjeseci).

  • Po kamatnoj stopi koju Banka obračunava na nenamjenski oročeni novčani polog ovisno o dužini roka oročenja novčanog pologa uvećana za 2,99% postotna poena, godišnje i koja je promjenjiva za kredite s rokom otplate od 13 mjeseci na više.

Kamatna stopa na novčani polog (depozit)

  • Obračunavat će se po godišnjoj kamatnoj stopi koju Banka obračunava na nenamjenski oročeni novčani polog sukladno Odluci o kamatama Banke ovisno o dužini roka oročenja novčanog pologa. 
  • Ako je rok otplate kredita duži od 36 mjeseci, Banka na nenamjenski oročeni novčani polog obračunava i plaća kamatu po stopi propisanoj za nenamjenski novčani polog oročen na 36 mjeseci.
Naknada
  • bez naknade
    za klijente koji podnesu zahtjev do 31. prosinca 2017. godine

Otplata kredita

Otplata kredita jednokratno-kredit (glavnica) dospijeva na naplatu na dan isteka ugovorenog roka za povrat kredita. Od dana stavljanja kredita u otplatu do dana dospijeća kredita Banka na iskorišteni iznos kredita obračunava (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) i naplaćuje redovnu kamatu sukladno otplatnom planu kredita koji je prilog ugovoru o kreditu.

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: