Lombardni kredit uz zalog oročenog depozita - HPB - Hrvatska poštanska banka

Lombardni kredit uz zalog oročenog depozita

Korisnik kredita

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe državljani Republike Hrvatske koji će osobno ili za koje će druga osoba položiti, namjenski oročiti i založiti novčani polog (depozit) u korist Banke, kao uvjet za odobravanje kredita i kao sredstvo osiguranja kredita.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
Najviše do 95% od iznosa namjenski oročenog pologa (depozita).
Rok otplate kredita
  • do 3 godine ako se iskorišteni kredit vraća jednokratno
  • do 10 godina ako se kredit otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima
Godišnja kamatna stopa

Kamatna stopa na kredit

  • Po kamatnoj stopi koju Banka obračunava na nenamjenski oročeni novčani polog ovisno o dužini roka oročenja novčanog pologa uvećana za 2,99% postotna poena, godišnje, fiksna za kredite s rokom otplate do 12 mjeseci (uključujući i 12 mjeseci).

  • Po kamatnoj stopi koju Banka obračunava na nenamjenski oročeni novčani polog ovisno o dužini roka oročenja novčanog pologa uvećana za 2,99% postotna poena, godišnje i koja je promjenjiva za kredite s rokom otplate od 13 mjeseci na više.

Kamatna stopa na novčani polog (depozit)

  • Obračunavat će se po godišnjoj kamatnoj stopi koju Banka obračunava na nenamjenski oročeni novčani polog sukladno Odluci o kamatama Banke ovisno o dužini roka oročenja novčanog pologa. 
  • Ako je rok otplate kredita duži od 36 mjeseci, Banka na nenamjenski oročeni novčani polog obračunava i plaća kamatu po stopi propisanoj za nenamjenski novčani polog oročen na 36 mjeseci.
Naknada
  • bez naknade
    za klijente koji podnesu zahtjev do 31. prosinca 2017. godine

Otplata kredita

Otplata kredita jednokratno-kredit (glavnica) dospijeva na naplatu na dan isteka ugovorenog roka za povrat kredita. Od dana stavljanja kredita u otplatu do dana dospijeća kredita Banka na iskorišteni iznos kredita obračunava (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) i naplaćuje redovnu kamatu sukladno otplatnom planu kredita koji je prilog ugovoru o kreditu.

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: