Korisne informacije - HPB - Hrvatska poštanska banka

Korisne informacije

Zaštita osobnih podataka

U skladu s člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo imenovala je Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Dunja Dukarić
E-mail: compliance@hpb.hr

Provođenje prisilnih naplata

Od početka 2011. godine provođenje prisilnih naplata preuzela je Financijska agencija (FINA) gdje možete dobiti sve informacije o prisilnim naplatama, odnosno ovrhama.

Ovdje vam donosimo informacije o novom Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Pravilniku o postupanju s primanjima i naknadama izuzetima od ovrhe te obrazac Obavijest.

Ovršni postupak (ovrha) je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Fina provodi ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana, po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti.

Ovrha se ne provodi na primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti zakonom (primjerice, primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, tjelesnoga oštećenja, socijalne skrbi, privremene nezaposlenosti, dječjega doplatka, stipendije i pomoći učenicima i studentima) te ovršenik tim sredstvima može slobodno raspolagati.

Ako Vam je stigla ovrha, znate li što trebate učiniti da biste mogli raspolagati primanjima koja su po zakonu izuzeta od ovrhe?

Kada saznate da je u Finu predan ovršni nalog/ rješenje o ovrsi koje će Vam doći na naplatu, a imate primanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe, potrebno je bez odlaganja ispuniti obrazac Obavijest i dostaviti ga u bilo koju Fininu poslovnicu.

U Obavijesti trebate navesti sva primanja koja imate, a koja su izuzeta od ovrhe. Ako primate sredstva preko više banaka, za svaku banku treba ispuniti zasebnu Obavijest.

Obrazac Obavijest (Obavijest po čl. 122. Ovršnog zakona) možete otisnuti ovdje ili na internetskim stranicama www.fina.hr.

Otvaranje posebnog računa:
  • Ovršenik predaje ispunjen obrazac Obavijest u bilo koju Fininu poslovnicu.
  • Fina dostavlja podatke iz Obavijesti:
    a) uplatitelju primanja koji je naveden u Obavijesti. Uplatitelj je dužan bez odgode uskratiti uplatu ovršenikovih primanja navedenih u Obavijesti, sve dok ga Fina ne obavijesti o otvaranju posebnog računa.
    b) banci koja je navedena u Obavijesti, uz nalog za otvaranje posebnog računa.
  • Banka otvara poseban račun na koji će se uplaćivati primanja navedena u Obavijesti i o tome obavještava Finu. Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje posebnog računa.
  • Fina obavještava uplatitelja primanja da je poseban račun otvoren i on od tog trenutka primanja navedena u Obavijesti uplaćuje na taj račun. Kada se radi o uplatama iz inozemstva (npr. inozemnoj mirovini), ovršenik je dužan Fini, osim Obavijesti, dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje i iznos primanja. U slučaju promijene iznosa primanja, ovršenik je dužan Fini dostaviti novu Obavijest i dokumentaciju.
  • Ovršenik može slobodno raspolagati sredstvima na posebnom računu.
Koja su primanja izuzeta od ovrhe? (čl. 172. i 173. Ovršnog zakona)

Prema čl. 172. Ovršnog zakona od ovrhe su u cijlosti izuzeta slijedeća primanja i naknade po osnovi:

1. zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;

2. naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju;

3. socijalne skrbi;

4. privremene nezaposlenosti;

5. dječjega doplatka;

6. stipendije i pomoći učenicima i studentima;

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika;

8. odličja i priznanja;

9. rodiljnim i roditeljskim novčanim potporama;

10. naknadi za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda (ako se radi o elementarnoj nepogodi većeg opsega, odnosno katastrofi koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske);

11. utvrđenim iznosima za uzdržavanje djeteta uplaćenim na poseban račun kod banke;

12. ostalim primanjima izuzetim od ovrhe po posebnim propisima. (npr. novčane potpore prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;

dok su slijedeća primanja iz čl. 172. Ovršnog zakona primanja na kojima je ovrha ograničena:

13. naknada troškova za službeno putovanje i naknadi troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte javnog prijevoza);

14. dar za djecu do 15. godine života (600,00 kn) i potpori za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (3.326,00 kn);

15. potpora zbog invalidnosti radnika (2.500,00 kn godišnje) i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (2.500,00 kn godišnje), potpori za slučaj smrti radnika (7.500,00 kn) i smrti člana uže obitelji radnika (do 3.000,00 godišnje), do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (u slučaju isplate djeci radnika zbog smrti radnika, potpora je u cijelosti izuzeta od ovrhe).

 

Plaća

Od ovrhe je izuzet iznos u visini od 2/3 prosječne neto plaće u RH, osim u sljedećim slučajevima:

a) ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, od ovrhe je izuzet iznos u visini od 1/2 prosječne netoplaće u RH

b) ako se ovrha provodi radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, od ovrhe je izuzet iznos od 1/4 prosječne neto plaće u RH.

Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u RH, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 plaće, osim ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, od ovrhe je izuzet iznos u visini 1/2 neto plaće ovršenika.

Navedene odredbe primjenjuju se na ovrhu na plaći, naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba, osim u sljedećim slučajevima:

a) ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do iznosa od 1/2 toga primanja

b) ovrha na primanju po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti te na primanju po osnovi ugovora o osiguranju života može se provesti samo na dijelu koji prelazi iznos najviše stalne socijalne skrbi koja se isplaćuje na području na kojemu ovršenik ima prebivalište.

Odredbe o ograničenju ovrhe na plaći primjenjuju se i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.


U slučaju kada su primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe zaplijenjeni na računu ovršenika (nisu još prenesena na račun ovrhovoditelja), ovršenik može Fini dostaviti pisani zahtjev kojim traži da Fina naloži banci prijenos navedenih primanja na poseban račun. U tu svrhu ovršenik Fini obvezno uz zahtjev dostavlja Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema čl. 172. toč. 11., 12. i 14. Ovršnog zakona odnosno Ovršnog zakona na kojima je ovrha ograničena, odnosno Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema čl. 173. Ovršnog zakona.

Primanja i naknade temeljem posebnog zakona

Primjerice, novčane potpore prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakonu o socijalnoj skrbi te Zakonu o zdravstvenom osiguranju su izuzete od ovrhe u cijelosti.

Osnove za plaćanje donesene u ovršnim postupcima pokrenutima prije 1. siječnja 2011. godine izvršavaju se prema propisima koji su važili u vrijeme pokretanja postupka.

Dodatne informacije potražite u FINA-i : 0800 0080 i prisilna.naplata@fina.hr i www.fina.hr

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: