eBank

Projekt SEPA u Hrvatskoj


Hrvatska usvaja pravila SEPA-e, projekta jedinstvenog platnog područja u eurima  Hrvatska je kao članica Europske unije obvezna usvojiti pravila SEPA-e (Single Euro Payments Area) za transakcije u eurima, i to do 31. listopada 2016.

Riječ je o inicijativi EU za uspostavu jedinstvenog sustava plaćanja s ciljem omogućavanja jednakih uvjeta, prava i obveza svim sudionicima platnog prometa za transakcije u eurima. S ciljem rješavanja prepreka koja su se odnosila na transakcije zadane elektroničkim putem, Europska komisija i Europska središnja banka pozvale su bankovnu zajednicu da podrži ideju SEPA-e razvojem jedinstvenih platnih shema i pravila. SEPA obuhvaća 34 države.

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj predstavlja reformu platnog sustava te je s ciljem promoviranja projekta i informiranja korisnika platnih usluga i šire javnosti osnovan Hrvatski SEPA forum (HSF). Članove HSF-a su predstavnici HGK, HUB-a, HNB-a, Ministarstva financija i Fine, a sve informacije o projektu SEPA u RH dostupne su na stranici www.sepa.hr

Povratak na novosti